Соціокультурний простір Слобожанщини XIX ст. у ретросективі і перспективі розвитку сучасноі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто освітній простір Слобожанщини ХІХ століття, який конституювався на зіткненні домодерної і модерної традицій, що виразно демонструє яку роль відіграє освіта у самоствердженні нації та якою вона має бути у мультикультурному суспільстві. Збережені смисли цієї традиції є ресурсом для модернізації освіти у констеляціях постіндустріального суспільства. В статье рассмотрено образовательное пространство Слобожанщины XIX века, которое конституировалось на столкновении домодерной и модерной традиций, что явно демонстрирует, какую роль играет образование в самоутверждении нации и как она должна быть в мультикультурном обществе. Сохранившиеся смыслы этой традиции являются ресурсом для модернизации образования в констелляциях постиндустриального общества. The article deals with the educational space of Slobozhanshchina in XIX century, which was constituted on the collision of pre-modern and modern traditions, which clearly demonstrates what role education plays in self-affirmation of the nation and how it should be in multicultural society. The preserved meanings of this tradition are a resource for the modernisation of education in the constellations of post-industrial society.
Опис
Ключові слова
соціокультурний простір, Слобожанщина, ретросектива, модернізація освіти, социокультурное пространство, модернизация образования, socio-cultural space, Slobozhanshchina, retrosective, modernization of education
Цитування
Радіонова Н. В. Соціокультурний простір Слобожанщини ХІХ ст. у ретросективі і перспективі розвитку сучасноі освіти / Н. В. Радіонова // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 42–44.