Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Успішна та ефективна практична реалізація процесу інклюзивного навчання залежить насамперед від ставлення до нього учителя як субʼєкта навчальної діяльності. Якщо особливості психофізичного розвитку дитини – це, майже завжди, незмінний фактор, то спроможність учителів щодо свідомої зміни свого ставлення до них, розширення знань, умінь та навичок у навчанні та вихованні дітей з вадами психофізичного розвитку, використанні ними різноманітних форм, методів і прийомів роботи мають змогу змінитись на краще. Саме за таких умов є можливим ефективне запровадження інклюзії в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Успешная и эффективная практическая реализация процесса инклюзивного обучения зависит прежде всего от отношения к нему учителя как субъекта учебной деятельности. Если особенности психофизического развития ребенка - это почти всегда неизменный фактор, то способность учителей к сознательному изменению своего отношения к ним, расширения знаний, умений и навыков в обучении и воспитании детей с нарушениями психофизического развития, использовании ими различных форм, методов и приемов работы могут измениться к лучшему. Именно при таких условиях возможно эффективное внедрение инклюзии в практику работы общеобразовательных учебных заведений. Successful and effective practical implementation of the inclusive learning process depends primarily on the attitude of the teacher as a subject of educational activity. If the characteristics of the child’s psychophysical development is almost always an invariable factor, then the ability of teachers to consciously change their attitude towards them, expand knowledge, skills in teaching and raising children with impaired psychophysical development, their use of various forms, methods and techniques of work can change for the better. It is under such conditions that the effective introduction of inclusion into the work of general educational institutions is possible.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, самоактуалізація, інклюзивна освіта, загальноосвітні навчальні заклади, анатомия, физиология, самоактуализация, инклюзивное образование, общеобразовательные учебные заведения, anatomy, physiology, self-actualization, inclusive education, general educational institutions
Цитування
Комісова Т. Є. Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні / Т. Є. Комісова, Н. Д. Кошель, Л. П. Коваленко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 18-19 трав. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 710–712.