Політика реполонізації в Сілезії (1945-1956 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито сутність політики реполонізації щодо німецького населення «Повернених земель». Вивчено роль національних меншин в Сілезії після Другої світової війни та досліджено використання ЗМІ для проведення історичної політики в тогочасній Польщі (1945-1956 рр.). Досліджено питання методів і форм реполонізації Сілезії. З’ясовано характер депортаційних заходів і їх роль у зміни етнічної структури Сілезії. Розкрито проблематику еволюції національної стратегії боротьби польської влади з «прихованим німцем». The paper reveals the essence of the policy of repolonization against German population of the «Recovered Territories». The role of national minorities in Silesia after the Second World War as well as using media for conducting the historical policy in Poland at that time (1945-1956) has been researched. The issue of methods and forms of repolonization in Silesia have been studied. The nature of deportation measures and their role in changing the ethnic structure of Silesia has been researched. The problematics of the evolution of the national strategy for the struggle of the Polish power with the «hidden German» was revealed.
Опис
Ключові слова
реполонізація, Сілезія, Болеслав Берут, «Повернені землі», депортація, асиміляція, Друга світова війна, реполонізація, the repolonization, Silesia, Bolesław Bierut, «Recovered Territories», deportation, assimilation, World War II
Цитування
Сергієнко В. С. Політика реполонізації в Сілезії (1945-1956 рр.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / В. С. Сергієнко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 100 с. : дод.
Колекції