ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі уточнено зміст поняття інтерактивні технології, розглянуто інтерактивні методи і прийоми які доцільно використовувати на уроках фізики, розроблено методичні рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках фізики у ЗЗСО. Досліджено якість засвоєння знань учнями з використанням інтерактивних технологій при вивченні предмету фізика в ЗЗСО, уточнено зміст поняття інтерактивні технології. Розроблені методичні рекомендації щодо використання інтерактивних технологій на уроках фізики в загальноосвітніх навчальних закладіах. Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні методичних рекомендацій щодо використання інтернет-ресурсів на уроках фізики в ЗЗСО. Increasing the effectiveness of studying physics in ZZSO. In the qualification work, the content of the concept of interactive technologies is clarified, interactive methods and techniques that are advisable to use in physics lessons are considered, methodical recommendations are developed regarding the use of interactive technologies in physics lessons in ZZSO. The quality of knowledge acquisition by students with the use of interactive technologies during the study of the subject of physics in ZZSO was investigated, the content of the concept of interactive technologies was clarified. Methodological recommendations on the use of interactive technologies in physics lessons in general educational institutions have been developed. The practical significance of the obtained results lies in the implementation of methodological recommendations regarding the use of Internet resources in physics lessons in ZZSO.
Опис
Ключові слова
навчання, фізика, інтерактивні технології навчання, планування інтерактивних занять, оцінювання, зріз знань, загальноосвітні навчальні заклади, education, physics, interactive learning technologies, planning of interactive classes, assessment, slice of knowledge, general education institutions
Цитування
Ковічинська К. А. Використання інтерактивних технологій у навчання фізиці в закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Фізика) / К. А. Ковічинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2022. – 68 с. : табл. + дод.
Колекції