ЯКІСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОСЛУГИ – ГОЛОВНА УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ОРГАНІВ ВЛАДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006-02-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України, «Магістр»
Анотація
У монографії узагальнено науково-методологічні підходи до основних характеристик поняття "управлінські послуги" та їх систематизації ; проаналізовано нормативно-правову базу для з'ясування системи кількісних та якісних показників ефективності управлінських послуг з урахуванням світового та вітчизняного досвіду ; здійснено комплексний аналіз проблем підвищення ефективності діяльності органів влади через надання якісних управлінських послуг населенню ; з'ясовано роль інформації та комунікації у процесі порозуміння влади та громадян, елементів управління та моніторингу (зворотного зв'язку). Розроблено методологічні пропозиції щодо підвищення ефективності системи регіонального управління, формування оптимальних механізмів надання якісних управлінських послуг, а також макет факторно-критеріальної моделі оцінки ступеня задоволення населення якістю управлінських послуг на місцевому рівні. Монографія розрахована для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників територіальних органів влади, широкого загалу громадськості. В монографии обобщены научно-методологические подходы к основным характеристикам понятия "управленческие услуги" и их систематизации; проанализировано нормативно-правовую базу для выяснения системы количественных и качественных показателей эффективности управленческих услуг с учетом мирового и отечественного опыта; осуществлен комплексный анализ проблем повышения эффективности деятельности органов власти путем предоставления качественных управленческих услуг населению; выяснена роль информации и коммуникации в процессе понимания власти и граждан, элементов управления и мониторинга (обратной связи). Разработаны методологические предложения по повышению эффективности системы регионального управления, формирования оптимальных механизмов предоставления качественных управленческих услуг, а также макет факторно-критериальной модели оценки степени удовлетворения населения качеством управленческих услуг на местном уровне. Монография рассчитана на научных работников, преподавателей высших учебных заведений, работников территориальных органов власти, широкий круг общественности. Generalized scientific and methodological approaches to the main characteristics of the concept of «management services» and their systematization; the legal and regulatory framework has been analyzed for clarification of the system of quantitative and qualitative indicators of the efficiency of management services taking into account world and national experience; a comprehensive analysis of the problems of increasing the efficiency of the authorities through providing quality management services to the population; The role of information and communication in the process of understanding of authorities and citizens, elements of management and monitoring (feedback) has been clarified. Methodological proposals for improving the efficiency of the regional management system, the formation of optimal mechanisms for providing quality management services are developed; as well as a model of factor-criterion model for assessing the degree of satisfaction of the population with the quality of management services at the local level. For scientists, teachers of higher educational establishments, workers of territorial authorities, and the general public.
Опис
Ключові слова
управлінські послуги, державне управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, територіальні органи влади, довіра населення, управленческие услуги, государственное управление, региональное управление, местное самоуправление, территориальные органы власти, доверие населения, management services, governance, regional administration, Local Government, territorial authorities, public trust
Цитування
Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади : колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; [Ю. О. Куц, С. В. Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца, С. В. Краснопьорової]. – Харків : ХарРІ НАДУ : Магістр, 2006. – 192 с.