ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ-ПАТРІОТА В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мовний компонент у процесі національно-патріотичного виховання в педагогічних закладах. Патріотичне виховання майбутнього вчителя не обмежується вивченням і збереженням нашої культурної самобутності. Ідеї останнього в контексті мовної політики значно глибші: ми маємо усвідомлювати відповідальність за репрезентацію національних позицій у світі на основах гуманізму, толерантності, ціннісних засад розвитку людства, що підтвердить прагнення нашого суспільства доєднатися до європейської та світової культури й розвиватися як її повноправний представник. The article deals with the language component in the process of national-patriotic education in pedagogical institutions. Patriotic education of future teachers is not limited to to the study and preservation of our cultural identity. The ideas of the latter in the the context of language policy are much deeper: we must be aware of responsibility for the representation of national positions in the world on the basis of humanism, tolerance, values of human development, which will confirm the desire of our society to join the European and world culture and develop as its full representative.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів, патріотичне виховання, мовна політика, teacher training, patriotic education, language policy
Цитування
Купіна І. О. Підготовка вчителя-патріота в контексті мовної політики України / І. О. Купіна // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 176–178.