Вплив західної культури на радянську молодь в 1950–1980 ті рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дипломній роботі розглянуто питання про західні культурні впливи на радянську молодь в 1950-80-х роках. У першому розділі проаналізовано причини та шляхи проникнення західних віянь на територію радянської України. Визначено методи боротьби радянської влади з культурною революціяєю молоді. У другому розділі розглянуто такий феномен як «стиляги»: особливості їх походження, поведінки та одягу. Досліджено історію поширення рок-н-ролу та джазу на терени нашої держави, та їх вплив на поведінку молоді. Також, висвітлено особливості появи західних кіно-стрічок на радянських кіно-екранах. Зроблено загальний висновок, що молодь прагнула змін та самовираження. Ці зміни вона могла втілити в одязі, зачісках та музиці. В дипломной работе рассмотрен вопрос о западных культурных влияниях на советскую молодежь в 1950–80-х годах. В первой главе проанализированы причины и пути проникновения западных веяний на территорию советской Украина. Определены методы борьбы советской власти с культурной революцией молодежи. Во второй главе рассмотрен такой феномен как «стиляги»: особенности происхождения, поведения и одежды. Исследовано историю распространения рок-н-ролла и джаза на территории нашего государства, и их влияние на поведение молодежи. Также, освещены особенности появления западных кино-лент на советских киноэкранах. Сделано общий вывод, что молодежь стремилась к изменениям и самовыражению. Эти изменения она могла воплотить в одежде, прическах и музыке. The thesis examines the issue of Western cultural influences on Soviet youth in the 1950s and 80s. The first chapter analyzes the causes and ways of penetration of Western trends into the territory of Soviet Ukraine and Russia. The methods of the Soviet government's struggle with the Cultural Revolution of youth are defined. In the second chapter, such a phenomenon as "dudes" is considered: features of their origin, behavior and clothing. The article examines the history of rock ' n ' roll and jazz penetration into the territory of our state, and their influence on the behavior of 3 young people. Also, the features of the appearance of Western film films on Soviet film screens are highlighted. It is generally concluded that young people sought change and self-expression. These changes she could embody in clothes, hairstyles and music.
Опис
Ключові слова
молодь, Захід, культура, стиляги, рок-н-рол, кіно, молодежь, Запад, культура, стиляги, рок-н-ролл, кино, youth, West, culture, dudes, rock and roll, cinema
Цитування
Сєрік О. О. Вплив західної культури на радянську молодь в 1950–1980 ті рр. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / О. О. Сєрік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2021. – 56 с. + дод.
Колекції