ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікаціїї висвітлено особливості проведення вхідного контролю знань та навичок здобувачів спеціальності 016 «Спеціальна освіта» з вибраних освітніх компонентів як передумови успішного подальшого опанування здобувачами матеріалом дисциплін «Голосова культура логопеда» та «Вербальні та невербальні засоби навчання дітей з ООП». Доведено, що вхідний контроль є важливою та малодослідженою формою здійснення аналізу знань та навичок здобувачів, які передують вивченню кожного нового освітнього компоненту, крім того, він дозволяє проаналізувати здобутки студентів у галузі неформальної освіти та здійснити моніторинг самооцінювання здобувачів. На основі одержаних результатів вхідного контролю на кафедрі спеціальної педагогіки розробляються заходи індивідуальної та групової роботи зі здобувачами (індивідуальні консультації, фахові додаткові вебінари, рекомендація здобувачів до наукових гуртків, запрошення стейкхолдерів, перегляд освітніх компонентів та інше), що перетворює освітній процес на лабільний та студентоцентрований. The publication highlights the peculiarities of the entry control of the knowledge and skills of applicants for the specialty 016 "Special Education" from selected educational components as prerequisites for the applicants' successful further mastery of the material of the disciplines "Voice Culture of the Speech Therapist" and "Verbal and Non-Verbal Teaching Aids for Children with ASD". It has been proven that input control is an important and little-studied form of analyzing the knowledge and skills of learners, which precede the study of each new educational component, in addition, it allows analyzing the achievements of students in the field of informal education and monitoring the self-assessment of learners. On the basis of the results of the entrance control, the department of special pedagogy develops measures for individual and group work with applicants (individual consultations, additional professional webinars, recommendation of applicants to scientific circles, invitation of stakeholders, review of educational components, etc.), which turns the educational process into a labile and student-centered one.
Опис
Ключові слова
вхідний контроль, освітній процес, спеціальна педагогіка, підготовка фахівців, entrance control, educational process, special pedagogy, training of specialists
Цитування
Міщенко О. А. Вхідний контроль як передумова успішного опанування освітнім компонентом / О. А. Міщенко, Н. О. Козачек // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 130–135.