Формування психологічної готовності майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснений теоретичний аналіз поняття «психологічна готовність майбутнього вихователя до роботи з обдарованими дітьми», уточнено структурні її компоненти: когнітивний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-особистісний, а також описано критерії їх сформованості. Визначено рівні сформованості психологічної готовності до роботи з обдарованими дошкільниками у здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти. Розроблено та апробовано експериментальну програму з формування психологічної готовності майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками засобам інтерактивних методів навчання. На основі апробації експериментальної програми визначено її ефективність у формуванні даного виду готовності. The qualification work carries out a theoretical analysis of the concept of “psychological readiness of the future educator to work with gifted children”, clarifies its structural components: cognitive, operational-active, motivational-personal, and also describes the criteria for their formation. Levels of formation of psychological readiness to work with gifted preschoolers among bachelor’s degree holders of higher education were determined. An experimental program for the formation of psychological readiness of future educators to work with gifted preschoolers using interactive learning methods was developed and tested. Based on the approval of the experimental program, its effectiveness in forming this type of readiness was determined.
Опис
Ключові слова
готовність вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками, психологічна готовність, обдаровані дошкільники, інтерактивні методи навчання, teachers’ readiness to work with gifted preschoolers, psychological readiness, gifted preschoolers, interactive teaching methods
Цитування
Нестерцова Г. Ю. Формування психологічної готовності майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Г. Ю. Нестерцова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психол. та пед. антропології. – Харків, 2024. – 59 с. : іл., табл. + дод.
Колекції