Досвід здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти на кафедрі і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
У статті визначено напрями здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти. Акцентовано увагу на значенні діяльності за виділеними напрямами для навчання майбутніх фахівців. Обґрунтовано впровадження міждисциплінарної інтеграції як умови реалізації інтегрованого підходу у закладах вищої освіти. В статье определены направления осуществления междисциплинарной интеграции в процессе подготовки специалистов дошкольного образования. Акцентировано внимание на значении деятельности по выделенным направлениям для обучения будущих специалистов. Обоснованно внедрения междисциплинарной интеграции как условия реализации интегрированного подхода в учреждениях высшего образования. The article identifies areas for interdisciplinary integration in the training of preschool education. Emphasis is placed on the importance of activities in selected areas for the training of future professionals. The introduction of interdisciplinary integration as a condition for implementing an integrated approach in higher education institutions is substantiated.
Опис
Ключові слова
підготовки фахівців дошкільної освіти, інтеграція, міждисциплінарна інтеграція, подготовки специалистов дошкольного образования, интеграция, междисциплинарная интеграция, training of preschool education specialists, integration, interdisciplinary integration
Цитування
Іонова О. М. Досвід здійснення міждисциплінарної інтеграції у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти на кафедрі і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті / О. М. Іонова, В. В. Партола, Л. П. Старікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. – 2 квіт. 2021 р. : [в 2 т.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 2. – С. 108–111.