Ціннісні настанови сучасної студентської сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті порушено тему ціннісних настанов сучасної студентської сім’ї. Проблема вивчення ціннісно-смислової сфери та особистісних властивостей студента набуває комплексного характеру й актуальна для досліджень з соціології, психології, педагогіки та філософії. При вивченні індивідуальних цінностей і особистісних смислів, об’єктом дослідження психолога є як ціннісно-смислова сфера, так і особливості мотивів та потреб студентської молоді – спрямованість, установки, інтереси, світогляд і т.д. В статье затронута тема ценностных установок современной студенческой семьи. Проблема изучения ценностно-смысловой сферы и личностных свойств студента приобретает комплексный характер и актуальна для исследований по социологии, психологии, педагогике и философии. При изучении индивидуальных ценностей и личностных смыслов, объектом исследования психолога является как ценностно-смысловая сфера, так и особенности мотивов и потребностей студенческой молодежи – направленность, установки, интересы, мировоззрение и т.д. The article touches upon the topic of value attitudes of the modern student family. The article touches upon the topic of values and attitudes of the modern student family. The problem of studying the value and meaning sphere and personal properties of a student acquires a complex character and is relevant to research in sociology, psychology, pedagogy and philosophy. In the study of individual values and personal meanings, the object of study of the psychologist is both the value and meaning sphere and the characteristics of motives and needs of the student youth – orientation, attitudes, interests, worldview, etc.
Опис
Ключові слова
ціннісні настанови, студентська сім’я, сімейні цінності, ценностные установки, студенческая семья, семейные ценности, value attitudes, student family, family values
Цитування
Дорожко І. І. Ціннісні настанови сучасної студентської сім’ї / І. І. Дорожко, С. Є. Сосніхіна // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 166–169.