ОБЕРЕГИ ЯК ЗАСІБ ЕТИЧНОГО ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Найдавніші пам’ятки народної педагогіки переконливо свідчать про те, що від самого початку осмислення себе у світі людина почала задумуватися про значення і роль оберегів. У світі, рушійною пружиною якого завжди був двобій добра і зла, оберегам відводилася важлива роль в системі виховання кожного нового покоління. Перш за все це стосується домогосподарства. Коли дитина знає безліч народних переказів про магічні сили таких оберегів, вона іншими очима сприймає своє довкілля. Самые древние памятники народной педагогики убедительно показывают, что человек начал думать о значении и роли оберегов с самого начала саморефлексии. В мире, ведущим источником которого всегда была битва добра и зла, оберегам была придана важная роль в системе образования каждого нового поколения. Прежде всего это касалось домашнего хозяйства. Когда дети знают много народных сказок о магических способностях таких оберегов, они воспринимают свою среду совершенно по-другому. The most ancient monuments of folk pedagogy show convincingly that a person began to think about the meaning and role of the mascots from the very beginning of self-reflection. In the world, the driving source of which has always been a battle of good and evil, the mascots were given an important role in the education system of each new generation. First of all it concerned the household. When a children knows a lot of folk tales about the magic powers of such mascots, they perceives their environment in a completely different way.
Опис
Ключові слова
обереги, народна педагогіка, українська хата, родина, берегиня, обереги, народная педагогика, украинский дом, семья, хранительница, mascots, folk pedagogy, ucrainian household, a family, keeper
Цитування
Соловйова Ю. О. Обереги як засіб етичного та естетичного виховання в рамках етнопедгогіки / Ю. О. Соловйова // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : [б. в.], 2017. – С. 299–303.