MULTICULTURALISM AND NATIONAL IDENTITY IN KAZUO ISHIGURO’S NOVEL THE REMAINS OF THE DAY

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Two opposite trends – globalization, which is seeking to neutralize the many different cultures existing in the world, and multiculturalism, which is trying to counteract these processes and preserve cultural diversity – have a signifi cant impact on the development of modern literature, primarily English. This is due to the emergence in recent decades of a large number of writers from different regions of the world who write in English. As a result, within the framework of their work, two cultural paradigms coexist – the cultural paradigm of their countries of origin (in the case of Kazuo Ishiguro, this is Japan) and the English one. In turn, this situation has actualized the problem of English national identity, which takes central part in Ishiguro’s novel The Remains of the Day. The article implements a methodological approach that involves the identifi cation and analysis of the main cultural and historical components of the phenomenon of Englishness in Ishiguro’s novel The Remains of the Day. Englishness is understood as the quintessence of national identity in the novel. The representation of Englishness in Ishiguro’s work is considered in comparison with the traditional ideas that formed within the Victorian value system. The aim of the work is an analysis of the Englishness in Kazuo Ishiguro’s novel The Remains of the Day. The multidimensionality of the manifestation of Englishness is considered from the point of view of the ratio of traditional ideas about the English mentality and the author’s position in relation to this phenomenon. The authors of the article have come to the conclusion that the story of the private life of an ordinary English butler in Ishiguro’s novel is gradually turning into a deconstruction of the myth of the greatness of the English nation, its impeccability and, as a consequence, superiority over the rest of the world. Ishiguro is not afraid to challenge traditional notions of true English character by consistently exposing the hidden (dark) side of the sacred myth. Openly demonstrating such unsightly features of his as overtly nostalgy, xenophobia and blindness, the writer refuses to glorify pseudo-reality and embellish the false splendour of a lost era. Дві протилежні тенденції – глобалізація, що прагне нівелювати відмінні одна від одної культури, і мультикультуралізм, який намагається протидіяти цим процесам і зберегти культурну різноманітність, – значною мірою впливають на розвиток сучасної літератури, в першу чергу англійської. Це пов’язано з появою протягом останніх десятиліть великої кількості письменників – вихідців із різних регіонів світу, які пишуть англійською мовою. У результаті в рамках їхньої творчості співіснують дві культурних парадигми – та, що зумовлена країною їхнього походження (у випадку з Казуо Ішіґуро це Японія), і англійська. У свою чергу, така ситуація актуалізувала проблему англійської національної ідентичності, яка є центральною в романі Ішіґуро «Залишок дня». У статті здійснено методологічний підхід, що передбачає виявлення та аналіз основних культурно-історичних складових феномену «англійськість» у романі Ішіґуро «Залишок дня». Англійськість розуміється як квінтесенція національної ідентичності. Репрезентація англійськості в творчості Ішігуро розглядається в зіставленні з традиційними уявленнями, сформованими в межах вікторіанської системи цінностей. Метою роботи є аналіз феномену «англійськість» в романі Казуо Ішіґуро «Залишок дня». Багатоаспектність прояву англійськості розглянута з точки зору співвідношення традиційних уявлень про англійський менталітет і авторської позиції щодо даного явища. Автори статті дійшли висновку, що оповідь про приватне життя звичайного англійського дворецького в романі Ішіґуро поступово перетворюється в деконструкцію міфу про велич англійської нації, її бездоганність і, як наслідок, перевагу над рештою світу. Ішіґуро не боїться кинути виклик традиційним уявленням про суто англійський характер, послідовно викриваючи парадну сторону священного міфу. Відверто демонструючи такі непривабливі риси, як ностальгія, ксенофобія і сліпота, письменник відмовляється вихваляти псевдореальність і прикрашати помилкову пишність втраченої епохи.
Опис
Ключові слова
multiculturalism, national Identity, Englishness, Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day, мультикультуралізм, національна ідентичність, англійськість, Казуо Ішіґуро, «Залишок дня»
Цитування
Harmash L. Multiculturalism and national identity in Kazuo Ishiguro’s novel The Remains of the Day / L. Harmash, T. Tyshchenko // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2021. – Вип. 1 (97). – С. 51–64.