МЕТОДИ ПІГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано професійну підготовку майбутніх вчителів до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво». Запропоновано використування кейс-методу – це метод ситуативного навчання на конкретних прикладах. Рекомендовано роботу проводити на підґрунті міждисциплінарної інтеграції. Такий підхід до підготовки здобувачів буде сприяти засвоєнню та практичному впровадженню сучасних методів, з-поміж іншого і кейс-методу, для ефективної реалізації оновленого інтегрованого змісту мистецької шкільної освіти. The publication analyzes the professional training of future teachers for teaching the integrated course "Art". It is proposed to use the case method, which is a method of situational learning based on specific examples. It is recommended to conduct the work on the basis of interdisciplinary integration. This approach to the training of students will contribute to the assimilation and practical implementation of modern methods, including the case method, for the effective implementation of the updated integrated content of art school education.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, інтегроване навчання, кейс-метод, професійна підготовка, майбутні вчителі, art education, integrated learning, case method, professional training, future teachers
Цитування
У Юе. Методи підготовки майбутнього вчителя до викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» / У Юе // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 229–230.