Психологічні особливості творчої саморегуляції студентів

dc.contributor.authorКороткевич, Н. Ю.
dc.date.accessioned2022-06-20T21:10:58Z
dc.date.available2022-06-20T21:10:58Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ роботі було встановлено, що студентський вік є сенситивним для розвитку саморегуляції творчої діяльності. Творча діяльність реалізується на таких етапах, як підготовка, фрустрація, інкубація, інсайт та рішення, на яких актуалізуються провідні якості та здатності саморегуляції діяльності. Емпірично виявлено, що показники творчої саморегуляції позитивно корелюють із образною креативністю, станом потоку у творчій діяльності, образною пам'яттю, здатністю до створення, маніпулювання чітких візуальних образів, естетичними здібностями. Виявлено три типи саморегуляції творчої діяльності студентів – зовнішній із домінуванням інтроєктованого та зовнішнього регулювання, ідентифікований – із домінуванням відповідного мотиву та автономний – з домінуванням інтринсивного та ідентифікованого регулювання. Визначено вищі показники образної креативності, стану потоку у творчій діяльності, образної пам'яті, здатності до створення, маніпулювання чітких візуальних образів, естетичних здібностей у студентів з автономною саморегуляцією творчої діяльності. Показано, що висока академічна успішність позитивно пов’язана із образною креативністю, станом потоку у творчій діяльності, здатністю до маніпулювання просторовими образами та образною пам'яттю. В работе было установлено, что студенческий возраст является сенситивным для развитии саморегуляции творческой деятельности. Творческая деятельность реализуется на таких этапах, как подготовка, фрустрация, инкубация, инсайт и решения, на которых актуализируются ведущие качества и возможности саморегуляции деятельности. Эмпирически обнаружено, что показатели творческой саморегуляции положительно коррелируют с образной креативностью, состоянием потока в творческой деятельности, образной памятью, способностью к созданию, манипулированию четких визуальных образов, эстетическими способностями. Выявлены три типа саморегуляции творческой деятельности студентов – внешний с доминированием интроектированного и внешнего регулирования, идентифицированный – с доминированием соответствующего мотива и автономный – с доминированием интринсивного и идентифицированного регулирования. Определены более высокие показатели образной креативности, состояния потока в творческой деятельности, образной памяти, способности к созданию, манипулированию четких визуальных образов, эстетических способностей у студентов с автономной саморегуляцией творческой деятельности. Показано, что высокая академическая успеваемость положительно связана с образной креативностью, состоянием потока в творческой деятельности, способностью к манипулированию пространственными образами и образной памятью. The paper found that student age is sensitive to the development of self-regulation of creative activity. Creative activity is realized at such stages as preparation, frustration, incubation, insight and decisions, at which the leading qualities and abilities of self-regulation of activity are actualized.Empirically, it was found that the indicators of creative self-regulation are positively correlated with figurative creativity, the state of flow in creative activity, figurative memory, the ability to create, manipulate clear visual images, aesthetic abilities. Three types of self-regulation of students' creative activity have been identified - external with dominance of introjected and external regulation, identified - with dominance of the corresponding motive and autonomous - with dominance of intrinsic and identified regulation. Higher indicators of figurative creativity, state of flow in creative activity, figurative memory, ability to create, manipulation of clear visual images, aesthetic abilities of students with autonomous self-regulation of creative activity are determined. It has been shown that high academic performance is positively associated with figurative creativity, the state of flow in creative activities, the ability to manipulate spatial images and figurative memory.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКороткевич Н. Ю. Психологічні особливості творчої саморегуляції студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. Ю. Короткевич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 56 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7514
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворча саморегуляціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectкреативністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстан потокуuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразна пам'ятьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтворческая саморегуляцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectкреативностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectсостояние потокаuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразная памятьuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентыuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreative self-regulationuk_UA.UTF-8
dc.subjectcreativityuk_UA.UTF-8
dc.subjectstate of flowuk_UA.UTF-8
dc.subjectigurative memoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічні особливості творчої саморегуляції студентівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПсихологические особенности творческой саморегуляции студентовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological features of creative self-regulation of studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції