Психологічні особливості творчої саморегуляції студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі було встановлено, що студентський вік є сенситивним для розвитку саморегуляції творчої діяльності. Творча діяльність реалізується на таких етапах, як підготовка, фрустрація, інкубація, інсайт та рішення, на яких актуалізуються провідні якості та здатності саморегуляції діяльності. Емпірично виявлено, що показники творчої саморегуляції позитивно корелюють із образною креативністю, станом потоку у творчій діяльності, образною пам'яттю, здатністю до створення, маніпулювання чітких візуальних образів, естетичними здібностями. Виявлено три типи саморегуляції творчої діяльності студентів – зовнішній із домінуванням інтроєктованого та зовнішнього регулювання, ідентифікований – із домінуванням відповідного мотиву та автономний – з домінуванням інтринсивного та ідентифікованого регулювання. Визначено вищі показники образної креативності, стану потоку у творчій діяльності, образної пам'яті, здатності до створення, маніпулювання чітких візуальних образів, естетичних здібностей у студентів з автономною саморегуляцією творчої діяльності. Показано, що висока академічна успішність позитивно пов’язана із образною креативністю, станом потоку у творчій діяльності, здатністю до маніпулювання просторовими образами та образною пам'яттю. В работе было установлено, что студенческий возраст является сенситивным для развитии саморегуляции творческой деятельности. Творческая деятельность реализуется на таких этапах, как подготовка, фрустрация, инкубация, инсайт и решения, на которых актуализируются ведущие качества и возможности саморегуляции деятельности. Эмпирически обнаружено, что показатели творческой саморегуляции положительно коррелируют с образной креативностью, состоянием потока в творческой деятельности, образной памятью, способностью к созданию, манипулированию четких визуальных образов, эстетическими способностями. Выявлены три типа саморегуляции творческой деятельности студентов – внешний с доминированием интроектированного и внешнего регулирования, идентифицированный – с доминированием соответствующего мотива и автономный – с доминированием интринсивного и идентифицированного регулирования. Определены более высокие показатели образной креативности, состояния потока в творческой деятельности, образной памяти, способности к созданию, манипулированию четких визуальных образов, эстетических способностей у студентов с автономной саморегуляцией творческой деятельности. Показано, что высокая академическая успеваемость положительно связана с образной креативностью, состоянием потока в творческой деятельности, способностью к манипулированию пространственными образами и образной памятью. The paper found that student age is sensitive to the development of self-regulation of creative activity. Creative activity is realized at such stages as preparation, frustration, incubation, insight and decisions, at which the leading qualities and abilities of self-regulation of activity are actualized.Empirically, it was found that the indicators of creative self-regulation are positively correlated with figurative creativity, the state of flow in creative activity, figurative memory, the ability to create, manipulate clear visual images, aesthetic abilities. Three types of self-regulation of students' creative activity have been identified - external with dominance of introjected and external regulation, identified - with dominance of the corresponding motive and autonomous - with dominance of intrinsic and identified regulation. Higher indicators of figurative creativity, state of flow in creative activity, figurative memory, ability to create, manipulation of clear visual images, aesthetic abilities of students with autonomous self-regulation of creative activity are determined. It has been shown that high academic performance is positively associated with figurative creativity, the state of flow in creative activities, the ability to manipulate spatial images and figurative memory.
Опис
Ключові слова
творча саморегуляція, креативність, стан потоку, образна пам'ять, студенти, творческая саморегуляция, креативность, состояние потока, образная память, студенты, creative self-regulation, creativity, state of flow, igurative memory, students
Цитування
Короткевич Н. Ю. Психологічні особливості творчої саморегуляції студентів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. Ю. Короткевич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 56 с. : іл., табл.
Колекції