РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто інтерактивні методи для розвитку креативних здібностей. Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію вчителя та учня в процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Наведено методи креативного навчання та умови їх забезпечення для розвитку креативних здібностей. Використання описаних методів та прийомів роботи є ефективними, оскільки дозволяють учням не механічно, а свідомо засвоювати навчальний матеріал. Активні методи роботи перетворюють учня на суб’єкт педагогічного процесу. Кожен учень зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність уроків підвищується. Креативність, як творча здібність виступає потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність до нестандартного мислення й поведінки. The publication discusses interactive methods for the development of creative abilities. Interactive learning can be defined as the interaction of a teacher and a student in the process of communication and learning in order to solve linguistic and communicative tasks. The methods of creative education and the conditions for their provision for the development of creative abilities are presented. The use of the described methods and methods of work are effective, as they allow students to learn the educational material not mechanically, but consciously. Active methods of work turn the student into a subject of the pedagogical process. Every student is interested in the correctness of his opinion. The productivity of lessons increases. Creativity, as a creative ability, is a powerful factor in personality development, determines her readiness for non-standard thinking and behavior.
Опис
Ключові слова
інтерактивне навчання, креативність, освітній процес, interactive learning, creativity, educational process
Цитування
Деменко А. В. Роль інтерактивних методів для розвитку креативних здібностей при вивченні біології в старшій школі / А. В. Деменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 82–84.