Формування навчальної мотивації молодших школярів засобами дидактичних ігор

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування навчальної мотивації молодших школярів. Доведено, що дидактичні ігри дозволяють формувати особистість молодших школярів та їх морально-вольові якості. З метою формування навчальної мотивації молодших школярів дидактичні ігри можна використовувати під час уроків та у процесі позакласної діяльності, що сприяє значній активізації процесів мислення, підвищенню інтересу до навчальної і пізнавальної діяльності, розвитку логічного і творчого мислення молодших школярів. The article deals with the formation of learning motivation of junior schoolchildren. It is proved that didactic games allow to form the personality of junior schoolchildren and their moral and volitional qualities. З the formation of junior schoolchildren's learning motivation didactic games can be used during lessons and in the process of extracurricular activities, which contributes to a significant activation of thinking processes, increasing interest in educational and cognitive activity, development of logical and creative thinking of junior schoolchildren.
Опис
Ключові слова
навчальна мотивація, дидактичні ігри, молодші школярі, learning motivation, didactic games, junior schoolchildren
Цитування
Марілова Т. Формування навчальної мотивації молодших школярів засобами дидактичних ігор / Т. Марілова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 12.