ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ХОДІ ОПАНУВАННЯ КУРСУ «ПСИХОДІАГНОСТИКА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-07-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Щедра садиба плюс»
Анотація
Професійну компетентність практичних психологів визначають як інтегральну характеристику професіоналізму і яка характеризується умінням застосовувати теоретичні знання в професійній діяльності, вирішувати професійні завдання, «перетворювати теоретичні знання в прикладні». Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є фундаментальною щодо технологічної та практичної підготовки фахівця-психолога і складається з двох залікових модулів «Загальна психодіагностика» і «Галузева психодіагностика». В ході опанування курсу розглядаються наступні аспекти психодіагностики як науки та галузі психологічної практики: теорія психологічного виміру, тестологія, теорія та методологія психологічного діагнозу, психодіагностичний інструментарій. Сучасна перепідготовка фахівців-психологів передбачає використання моделей конкретних професійних психодіагностичних ситуацій як фактора контекстного освоєння й формування відповідних компетентностей (компетенцій). Практична реалізація «компетентнісного підходу» в курсі психодіагностики ефективно реалізується в умовах поєднання 2-х складових: запровадження технологій формування професійних дій на підставі відповідних психолого-педагогічних концепцій, а також опанування в умовах моделювання ситуацій, що відповідають психодіагностичній практиці. Профессиональную компетентность практических психологов определяют как интегральную характеристику профессионализма и которая характеризуется умением применять теоретические знания в профессиональной деятельности, решать профессиональные задачи, «превращать теоретические знания в прикладные». Учебная дисциплина «Психодиагностика» является фундаментальной относительно технологической и практической подготовки специалиста-психолога и состоит из двух зачетных модулей «Общая психодиагностика» и «Отраслевая психодиагностика». В ходе изучения курса рассматриваются следующие аспекты психодиагностики как науки и отрасли психологической практики: теория психологического измерения, тестология, теория и методология психологического диагноза, психодиагностический инструментарий. Современная переподготовка специалистов-психологов предполагает использование моделей конкретных профессиональных психодиагностических ситуаций как фактора контекстного освоения и формирования соответствующих компетентностей (компетенций). Практическая реализация «компетентностного подхода» в курсе психодиагностики эффективно реализуется в условиях сочетание 2-х составляющих: внедрение технологий формирования профессиональных действий на основании соответствующих психолого-педагогических концепций, а также освоение в условиях моделирования ситуаций, отвечающих психодиагностической практике. Professional competence of practicing psychologists define as the integrated characteristic of professionalism and which is characterized by the ability to apply theoretical knowledge in professional activity, to solve professional problems, "to turn theoretical knowledge into applied". The discipline of "Psycho" is fundamental with respect to technological and practical training psychologist and consists of two test modules "Total psycho" and "Industry diagnostics". In the course of the study course discusses the following aspects of psychodiagnostics as a science and branch of psychological practice: the theory of psychological measurement, testology, which, the theory and methodology of psychological diagnosis, psycho-diagnostic tools. Modern training of professional psychologists involves the use of specific models of professional psycho-diagnostic situations as a factor in the context of the development and formation of the corresponding competences (competences). The practical implementation of "competence approach" in the course of psycho-diagnostics effectively implemented in terms of a combination of 2 components: the introduction of technologies of formation of professional activities on the basis of the relevant psychological-pedagogical concepts and development in terms of modeling situations that meet the psychodiagnostic practice.
Опис
Ключові слова
сучасна вища освіта, психодіагностика, практична компетентність, майбутні психологи, современное высшее образование, психодиагностика, практическая компетентность, будущие психологи, modern higher education, diagnostics, practical competence, future psychologists
Цитування
Разумна А. Г. Формування практичної компетентності майбутніх психологів у ході опанування курсу «Психодіагностика» / А. Г. Разумна // Модернізація освітнього процесу в Інституті підвищення кваліфікації, перепідготовки : матеріали методолог. семінару / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко. – Харків : Щедра садиба плюс, 2016. – С. 83–93.