Стереотипізація як домінуюча дискурсивна практика виборчого процесу в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України (ІПіЕНД)
Анотація
Стереотипізація розглядається як домінуюча дискурсивна практика. Базові принципи стереотипізації аналізуються на прикладі виборчого процесу в Україні. Репрезентовано зв’язок стереотипів, міфів та архетипів. Розглянуто базові характерис- тики ідентичності бренду в політологічному контексті. Здійснено концептуальну демаркацію між поняттями іміджу та бренду: іміджеві характеристики можуть змінюватися, тоді як радикальна зміна самого бренду (його ідентичності) здатна призводити до руйнування та зникнення бренду. Стереотипизация рассматривается как доминирующая дискурсивная практика. Базовые принципы стереотипизации анализируются на примере избирательного процесса в Украине. Представлено связь стереотипов, мифов и архетипов. Рассмотрены базовые характеристики идентичности бренда в политологическом контексте. Осуществлено концептуальную демаркацию между понятиями имиджа и бренда: имиджевые характеристики могут изменяться, тогда как радикальное изменение самого бренда (его идентичности) способно приводить к разрушению и исчезновению бренда. Stereotype creation is considered as a dominant discourse practice. Basic principles of stereotype creation are examined on a sample of elective process in Ukraine. The link between stereotypes, myths and archetypes was researched. Basic characteristics of brand identity are examined in the political context. A conceptual demarcation between the concepts of an image and a brand is carried out: image characteristics may change, while the radical change of the brand (its identity) can lead to the destruction and disappearance of the brand.
Опис
Ключові слова
стереотип, міф, дискурс, стереотипізація, бренд, імідж, виборчий процес, стереотип, миф, дискурс, стереотипизация, бренд, имидж, избирательный процесс, stereotype, myth, discourse, stereotype creation, brand, image, elective process
Цитування
Куц Г. М. Стереотипізація як домінуюча дискурсивна практика виборчого процесу в Україні / Г. М. Куц // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД, 2013. – Вип. 6 (68). – С. 277–288.