ПРИЙОМИ МОРФОЛОГІЙНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ У ЗБІРЦІ П. ТИЧИНИ «СОНЯШНІ КЛАРНЕТИ» (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено поетичну мову Павла Тичини. Проаналізовано першу редакцію збірки «Соняшні кларнети», де зберіглось авторське написання деяких слів і застосування пунктуаційних знаків. Виокремлено такі прийоми актуалізації морфологійних одиниць, як співпозиція і повтор прийменників. The publication examines the poetic language of Pavlo Tychyna. The first edition of the collection "Solar Clarinets" was analyzed, where the author's spelling of some words and the use of punctuation marks have been preserved. Such methods of actualization of morphological units as collocation and repetition of prepositions are singled out.
Опис
Ключові слова
поетична мова, ідіостиль, Тичина П., аспірантські роботи, poetic language, idiostyle, P. Tychyna, postgraduate works
Цитування
Золотько А. А. Прийоми морфологічної актуалізації у збірці П. Тичини «Соняшні кларнети» (до постановки проблеми) / А. А. Золотько // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 47–49.