ДО ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СЛОВОТВОРЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Анотація
У публікації проаналізовано специфіку сучасного українського словотворення. В сучасній українській словотвірній нормі спостерігаємо такі ресурси, як тенденція до націоналізації, активізація питомих словотвірних моделей і варіантів, блокування узуальною нормою невластивих українській мові словотвірних моделей, оновлення словотворчих ресурсів, значень, моделей, типів. Зовнішні фактори спричинили появу дуже великої кількості слів із негативною семантикою. Помітні також певні зміни в семантиці давно утворених слів, зокрема на позначення осіб. Приміром, втрачаються негативні ідеологічні конотації, що були нав'язані радянською пропагандою, подібних слів: бандерівець, націоналіст, мазепинець та ін. The publication analyses the specifics of contemporary Ukrainian word formation. In the modern Ukrainian word formation norm, we observe such resources as the tendency towards nationalisation, activation of specific word formation models and variants, blocking of word formation models that are not peculiar to the Ukrainian language by the usage norm, updating of word formation resources, meanings, models, and types. External factors have led to the emergence of a very large number of words with negative semantics. There are also certain changes in the semantics of long-established words, in particular, those referring to persons. For example, the negative ideological connotations imposed by Soviet propaganda on words such as Banderite nationalist, Mazepan, etc.
Опис
Ключові слова
українська мова, словотворення, семантика, лексико-словотвірні інновації, ukrainian language, word formation, semantics, lexical and word-formation innovations
Цитування
Веретюк Т. В. До питання специфіки сучасного українського словотворення / Т. В. Веретюк // Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології : матеріали Всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації, 30 січ. – 12 берез. 2023 р. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 20–23.