НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Програма науково-викладацької практики складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Метою науково-викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є оволодіння ними сучасними методами, формами та засобами навчання й виховання, формування у них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального педагогічного процесу. Программа научно-педагогической практики составлена ​​в соответствии с образовательно-научной программой подготовки соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования, области знаний 01 Образование / Педагогика специальности 011 Образовательные, педагогические науки. Целью научно-преподавательской практики соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования является овладение ими современными методами, формами и средствами обучения и воспитания, формирования у них на базе полученных в учреждении высшего образования знаний по базовым психолого-педагогических дисциплин, профессиональных навыков и умений для решения конкретных учебно-воспитательных задач в условиях реального педагогического процесса. The program of scientific and teaching practice is compiled in accordance with the educational and scientific program for the preparation of applicants for the third (educational and scientific) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty 011 Educational, pedagogical sciences. The purpose of the scientific and teaching practice of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education is to master modern methods, forms and means of training and education, and to form on the basis of the knowledge of basic psychological and pedagogical disciplines, professional skills and abilities obtained from them at the institution of higher education to solve specific educational problems in a real pedagogical process.
Опис
Ключові слова
практика, педагогічна практика, підсумкова атестація, здобувачі вищої освіти, практика, педагогическая практика, итоговая аттестация, соискатели высшего образования, final certification, higher education applicants
Цитування
Калашнікова Л. М. Науково-викладацька практика : метод. рек. [до наук.-виклад. практики для здобувачів освіт.-наук. ступеня «Доктор філософії»] / Л. М. Калашнікова, К. Є. Каліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – 25 с.