ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Анотація
Проведено аналіз результатів дослідження, що базується на використанні рольової гри з основ програмування «ІТ компанія» серед учнів п’ятих, шостих, сьомих класів Чернівецького ліцею №17 «Успіх» Чернівецької міської ради. Дослідження спрямоване на вивчення впливу рольових ігор на підвищення пізнавального інтересу учнів на уроках інформатики, розвиток їх соціальних компетенцій та м’яких навичок, підвищення навичок командної роботи та лідерських якостей, та підвищення практичної майстерності, яку учні здобули під час навчання протягом року. Для дослідження були застосовані наступні методи науково-педагогічного дослідження: аналіз і синтез наукової літератури з питань формування у школярів соціальної компетентності; бесіди з учнями, спостереження та анкетування; був запропонований педагогічний експеримент для виявлення та перевірки ефективності застосування рольових ігор на уроках інформатики для формування соціальної компетентності учнів; застосовані методи математичної статистики – з метою кількісного аналізу емпіричних даних для підтвердження ефективності експериментальної роботи. Отримані висновки вказують на значний педагогічний потенціал ігрових технологій у навчанні інформатики та важливість використання рольових ігор у навчальному процесі як засобу стимулювання активної участі учнів у навчанні, формування їхніх соціальних навичок та підвищення пізнавального інтересу. Визначені критерії та рівні сформованості соціальної компетентності. Також визначені рекомендації та правила для вчителів, які планують використовувати рольові ігри в навчальному процесі. Вказано вимоги та виклики з якими можуть зіткнутися вчителі під час використання рольових ігор на уроках, вказані мотиваційні аспекти та особливості поведінки учнів, а також наведені приклади конкретних елементів гри, які можуть бути реалізовані для досягнення кращих результатів. The analysis of the research results based on the use of the role-playing game «IT Company» among pupils of the 5th, 6th, and 7th grades of Chernivtsi Lyceum No. 17 «Success» of the Chernivtsi City Council has been conducted. The study aims to investigate the impact of roleplaying games on increasing pupils cognitive interest in computer science classes, developing their social competencies and soft skills, enhancing teamwork and leadership qualities, and improving the practical skills acquired by pupils during the year of study. The following methods of pedagogical research were applied: analysis and synthesis of scientific literature on the formation of social competence in schoolchildren; interviews with pupils, observation, and surveys; a pedagogical experiment was proposed to identify and test the effectiveness of using role-playing games in computer science classes to develop pupils social competence; methods of mathematical statistics were applied − for quantitative analysis of empirical data to confirm the effectiveness of experimental work. The findings indicate a significant pedagogical potential of gaming technologies in teaching computer science and the importance of using role-playing games in the educational process as a means of stimulating active student participation in learning, forming their social skills, and increasing cognitive interest. Criteria and levels of social competence formation have been identified. Recommendations and rules for teachers planning to use role-playing games in the educational process have also been determined. Requirements and challenges that teachers may face when using role-playing games in lessons, motivational aspects, and features of student behavior are specified, as well as examples of specific game elements that can be implemented to achieve better results.
Опис
Ключові слова
командна робота, м’які навички, навчання інформатики, рольова гра, соціальна компетенція, лідерство, мотивація, teamwork, soft skills, learning computer science, role play, social competence, leadership, motivation
Цитування
Олефіренко Н. В. Досвід застосування рольових ігор для розвитку соціальної компетентності школярів / Н. В. Олефіренко, О. С. Добрунов // Open educational e-environment of modern University. – 2024. – № 16. – С. 120–133. DOI: 10.28925/2414-0325.2024.169