Парадокс правового регулювання охорони комерційної таємниці у трудових відносинах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ
Анотація
Трудове законодавство надає широкий спектр можливостей потенційним сторонам трудового договору щодо врегулювання власного бачення змісту відносин, що між ними виникають на підставі трудового договору. Трудовий договір, як відомо, є підставою виникнення трудових правовідносин, а його зміст трансформується у зміст цих правовідносин через індивідуалізацію правового положення суб’єктів останнього. Трудовое законодательство предоставляет широкий спектр возможностей потенциальным сторонам трудового договора по урегулированию собственного видения содержания отношений, возникающих между ними на основании трудового договора. Трудовой договор, как известно, является основанием возникновения трудовых правоотношений, а его содержание трансформируется в содержание этих правоотношений через индивидуализацию правового положения субъектов последнего. Labor law provides a wide range of opportunities for potential parties to the employment contract to settle their own vision of the content of the relationship between them arising from the employment contract. An employment contract is known to be the basis for the emergence of employment relationships, and its content is transformed into the content of these relationships through the individualization of the legal status of the subjects of the latter.
Опис
Ключові слова
трудовий договір, трудові відносини, комерційна таємниця, трудовой договор, трудовые отношения, коммерческая тайна, employment contract, employment relationship, trade secret
Цитування
Коваленко О. О. Парадокс правового регулювання охорони комерційної таємниці у трудових відносинах / О. О. Коваленко // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 4 черв. 2021 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : ХНУВС , 2021. – С.99–103