Тенденції модернізації музично-педагогічної освіти в сучасному Китаї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-31
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
Статтю присвячено важливому етапу розвитку вищої музично-педагогічної освіти Китаю – кінець 1970-х рр. – початок ХХІ ст. Розглянуто періодизацію розвитку, зміст кожного періоду, основні досягнення і проблеми, виявлено тенденції модернізації музично-педагогічної освіти. Статья посвящена важному этапу развития высшего музыкально-педагогического образования Китая – конец 1970-х гг. – начало XXI в. Рассмотрено периодизацию развития, содержание каждого периода, основные достижения и проблемы, выявлены тенденции модернизации музыкально-педагогического образования. The article is devoted to an important stage in the development of higher music and pedagogical education in China – the late 1970s – early XXI century. The periodization of development, the content of each period, the main achievements and problems are considered, the tendencies of modernization of music-pedagogical education are revealed.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна освіта, педагогічні вищі навчальні заклади, навчально-методичне забезпечення, наукові дослідження, тенденції, аспірантські роботи, музыкально-педагогическое образование, педагогические высшие учебные заведения, учебно-методическое обеспечение, научные исследования, тенденции, аспирантские работы, music-pedagogical education, pedagogical universities, educationalmethodical providing, scientific research, tendencies, postgraduate works
Цитування
Го Іцзян. Тенденції модернізації музично-педагогічної освіти в сучасному Китаї / Го Іцзян // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С. 22–25.