ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ STEM-ОСВІТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто STEM-освіту, основна ідея якої полягає в тому, що навчально-пізнавальний процес будується на міждисциплінарній основі й концентрується навколо проблемних ситуацій реального життя, на їх розгляді під різними кутами зору, вивченні та дослідженні. Вагома роль у досягненні позитивних результатів впровадження STEM-освіти належить її інструментальній підтримці, що забезпечує можливість реалізації дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності учнів в освітньому процесі. В статье рассмотрено STEM-образование, основная идея которого заключается в том, что учебно-познавательный процесс строится на междисциплинарной основе и концентрируется вокруг проблемных ситуаций реальной жизни, на их рассмотрении под разными углами зрения, изучении и исследовании. Значительная роль в достижении положительных результатов внедрения STEM-образования принадлежит ее инструментальной поддержке, что обеспечивает возможность реализации опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской деятельности учащихся в образовательном процессе. The article deals with STEM-education, the main idea of which lies in the fact that the learning and cognitive process is built on an interdisciplinary basis and focuses around real-life problem situations, their consideration from different angles, study and research. A significant role in achieving positive results of STEM-education implementation belongs to its instrumental support, which provides an opportunity to implement experimental and experimental, design and inventive activities of students in the educational process.
Опис
Ключові слова
STEM-освіта, природничо-математичні дисципліни, онлайн ресурси, професійна підготовка, STEM-образование, естественно-математические дисциплины, онлайн ресурсы, профессиональная подготовка, STEM education, natural and mathematical disciplines, online resources, professional training
Цитування
Андрієвська В. М. Застосування онлайн-ресурсів у природничо-математичній STEM-освіті / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 110–112.