Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4856
Title: ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ STEM-ОСВІТІ
Other Titles: ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ В ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ STEM-ОБРАЗОВАНИИ
APPLICATION OF ONLINE RESOURCES IN NATURAL MATHEMATICAL STEM EDUCATION
Authors: Андрієвська, В. М.
Білоусова, Л. І.
Андриевская, В. М.
Белоусова, Л. И.
Andrievskaya, V.
Bilousova, L.
Keywords: STEM-освіта
природничо-математичні дисципліни
онлайн ресурси
професійна підготовка
STEM-образование
естественно-математические дисциплины
онлайн ресурсы
профессиональная подготовка
STEM education
natural and mathematical disciplines
online resources
professional training
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Андрієвська В. М. Застосування онлайн-ресурсів у природничо-математичній STEM-освіті / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 110–112.
Abstract: В статті розглянуто STEM-освіту, основна ідея якої полягає в тому, що навчально-пізнавальний процес будується на міждисциплінарній основі й концентрується навколо проблемних ситуацій реального життя, на їх розгляді під різними кутами зору, вивченні та дослідженні. Вагома роль у досягненні позитивних результатів впровадження STEM-освіти належить її інструментальній підтримці, що забезпечує можливість реалізації дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності учнів в освітньому процесі. В статье рассмотрено STEM-образование, основная идея которого заключается в том, что учебно-познавательный процесс строится на междисциплинарной основе и концентрируется вокруг проблемных ситуаций реальной жизни, на их рассмотрении под разными углами зрения, изучении и исследовании. Значительная роль в достижении положительных результатов внедрения STEM-образования принадлежит ее инструментальной поддержке, что обеспечивает возможность реализации опытно-экспериментальной, конструкторской, изобретательской деятельности учащихся в образовательном процессе. The article deals with STEM-education, the main idea of which lies in the fact that the learning and cognitive process is built on an interdisciplinary basis and focuses around real-life problem situations, their consideration from different angles, study and research. A significant role in achieving positive results of STEM-education implementation belongs to its instrumental support, which provides an opportunity to implement experimental and experimental, design and inventive activities of students in the educational process.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4856
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.