Розборка питань інтегрованого навчання природознавства: історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається значення цілого покоління цілісного сприйняття природи та світу для підростаючого покоління. Узагальнено досвід викладання науки у навчальних закладах минулих століть. В статье рассматривается важность целого поколения целостного восприятия природы и мира для молодого поколения. Опыт преподавания естествознания в учебных заведениях прошлых веков обобщен. The article deals with the importance of the whole generation of holistic perception of nature and the world for the younger generation. The experience of teaching science in the educational institutions of the past centuries is generalized.
Опис
Ключові слова
природознавство, природничо-наукові компетенції, природничо-наукова картина світу, естествознание, естественнонаучные компетенции, естественнонаучная картина мира, natural sciences, natural science competencies, natural sciences picture of the world
Цитування
Никитюк Л. В. Розборка питань інтегрованого навчання природознавства: історичний аспект / Л. В. Никитюк // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 160–161.