Кафедра ботаніки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 196
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія рослин»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Потапенко, Г. С.; Твердохліб, О. В.; Волкова, Р. Є.
  Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторних та самостійних робіт з метою успішного засвоєння навчального матеріалу і для інтенсифікації самостійної роботи студентів природничих факультетів освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія. За структурою даний посібник містить 16 лабораторних робіт, в кожній з яких даються загальні методичні рекомендації до їх виконання, короткі теоретичні відомості з відповідних тем та завдання для самостійного виконання; а також програму курсу та список рекомендованої літератури. The teaching-methodical guide is intended for the performance of laboratory and independent work in order to successfully master the educational material and to intensify the independent work of students of the faculties of natural sciences at the bachelor's level of education in the specialties: 014 Secondary Education (Biology) and 091 Biology. The structure of this manual contains 16 laboratory works, in each of which there are general methodological recommendations for their implementation, brief theoretical information on relevant topics and tasks for independent implementation; as well as the course syllabus and recommended reading list.
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Вус, Н. О.; Волкова, Р. Є.; Журавльова, І. М.; Леонтьєв, Д. В.
  Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу ботаніка розділу «Альгологія» розроблені для здобувачів вищої освіти природничих факультетів освітнього рівня бакалавр, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія галузі знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. В методичних рекомендацій розроблено 11 лабораторних робіт, що охоплюють розділ ботаніки Альгологія. Здобувачам вищої освіти пропонується вивчення 65 представників з 11 відділів, 10 царств, двох доменів Про- та Еукаріотів. Кожна лабораторна робота містить мету, запропоновані матеріали та обладнання, таблицю загальних ознак відділів, що вивчаються, завдання з вивчення типових представників, схематичні цикли розвитку, що допоможе студентам краще розуміти біологію альгологічних об’єктів, засвоїти програмний матеріал та орієнтуватися в сучасній системі органічного світу. Methodical recommendations for conducting laboratory classes in the botanist course of the "Algology" section are developed for students of higher education of natural sciences faculties at the bachelor's level of education, who are studying in the specialty 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology of the field of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology . In the methodical recommendations, 11 laboratory works covering the section of botany Algology have been developed. Students of higher education are offered the study of 65 representatives from 11 divisions, 10 kingdoms, two domains of Proto- and Eukaryotes. Each laboratory work contains a goal, proposed materials and equipment, a table of general features of the studied departments, tasks for the study of typical representatives, schematic development cycles, which will help students better understand the biology of algal objects, learn the program material and navigate in the modern system of the organic world .
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Гончаренко, Я. В.; Волкова, Р. Є.; Журавльова, І. М.; Батюченко, І. І.; Леонтьєв, Д. В.
  Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин», які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія в галузях знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. Мета методичних рекомендацій полягає у поглибленні знань здобувачів про закономірності організації генеративного та вегетативного тіла рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів. Для занять запропоновано 12 тематичних лабораторних робіт. Methodological recommendations are intended for the performance of laboratory work and independent work of students of higher education of the first bachelor's level of the faculty of natural, special and health-preserving education of H. S. Skovoroda KhNPU from the discipline "Botany. Morphology and anatomy of plants" who study in the specialties 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology in the fields of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology. The purpose of the methodological recommendations is to deepen the knowledge of the acquirers about the regularities of the organization of the generative and vegetative body of plants at the level of cells, tissues, organs and organisms. 12 thematic laboratory works are offered for classes.
 • Документ
  ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ, ЯК ОСНОВНА ВИМОГА ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Кришталь, А. І.; Журавльова, І. М.
  У публікації розглянуто сутність технологій дистанційного навчання, основні поняття та аспекти організації дистанційного навчання у школі. Серед розглянутих платформ та моделей дистанційного навчання виділено найбільш застосовані: Zoom, Google Meet, Google Клас, Moodle, ILIAS, iSpring Learn. Зазначено, що затребуваність дистанційного навчання найближчим часом зростатиме. З кожним роком інтерактивних методів комунікації з'являється все більше і, отже, спостерігатиметься і прогрес цього способу, що дозволить мінімізувати його недоліки та розвинути позитивні сторони. The publication examines the essence of distance learning technologies, the main concepts and aspects of the organization of distance learning at school. Among the considered platforms and distance learning models, the most used ones are highlighted: Zoom, Google Meet, Google Class, Moodle, ILIAS, iSpring Learn. It is noted that the demand for distance learning will grow in the near future. Every year, more and more interactive methods of communication appear and, therefore, the progress of this method will be observed, which will allow to minimize its shortcomings and develop its positive aspects.
 • Документ
  РОЗШИРЕННЯ КРУГОЗОРУ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ В ШКІЛЬНІЙ ПРОГРАМІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Журавлева, І. М.; Клімов, М. В.
  У публікації досліджено установку для вирощування мікрозелені, яка дозволяє підвищити інтерес учнів до науки та технологій, а також розширити їхні знання з біології, хімії та фізики. За допомогою нашої установки, кожен може вирощувати свіжу та корисну зелень просто вдома, на вікні. Зазначено, що використання установки для вирощування мікрозелені з повною автоматизацією на базі Arduino, озонуванням води та іонізацією повітря, може бути важливим елементом у шкільній освіті, що допоможе розширити кругозір учнів та збільшити їхні знання про важливість здорового способу життя та екології. The publication explores a microgreens plant that can increase students' interest in science and technology, as well as expand their knowledge of biology, chemistry, and physics. With the help of our installation, everyone can grow fresh and useful greens just at home, on the window. It is noted that the use of an installation for growing microgreens with full automation based on Arduino, water ozonation and air ionization can be an important element in school education that will help broaden students' horizons and increase their knowledge about the importance of a healthy lifestyle and ecology.