Кафедра ботаніки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 207
 • Документ
  Сучасний стан Бесідіщинківського парку, що на Полтавщині
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-10-27) Філатова, О. В.; Волкова, Р. Є.; Гонтова, Т. М.; Машталер, В. В.
  Вивчення сучасного стану дендрофлори Бесідіщинського парку ім. Г. Перевері дозволило виявити 38 видів дерев і кущів, які належать до 16 родин. Тут зростають лісові масиви з Pinus sylvestris, Quercus robur, Tilia platyphyllos, алей з Вetula pendula, Picea abies, Aesculus hippocastanum, Acer platanoides, Populus pyramidalis, куртини Robinia pseudoacacia тощо. У трав’яному ярусі зустрічається рідкісний на Полтавщині вид – Convallaria majalis. Парк знаходиться в занедбаному стані та потребує санітарної вирубки та реконструкції. Study of the current state of the dendroflora of Besidishchyna Park named after G. The inspection made it possible to identify 38 species of trees and shrubs belonging to 16 families. Forests of Pinus sylvestris, Quercus robur, Tilia platyphyllos, avenues of Betula pendula, Picea abies, Aesculus hippocastanum, Acer platanoides, Populus pyramidalis, curtains of Robinia pseudoacacia, etc. grow here. In the grass layer there is a rare species in Poltava Region – Convallaria majalis. The park is in a neglected state and needs sanitary logging and econstruction.
 • Документ
  АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ФЛОРИ СТЕПОВИХ ДІЛЯНОК ОКОЛИЦЬ С. РОГАНЬ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
  (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024-04-16) Волкова, Р. Є.; Філатова, О. В.
  В роботі наведено результати дослідження антропогенних змін видового складу в рослинному покриві степових ділянок околиць сел. Рогань Харківського району. На обстеженій території виявлено зростання 61 виду судинних рослин, що належать до 51 роду, 15 родин, 3 класів, 2 відділів: Polypodiophyta та Magnoliophyta з абсолютним переважанням останнього 98,3 %. Виявлено 6 провідних родин. На обстеженій ділянці домінантним видом в травостої виявлено Galatella villosa (L.) Rchb.f. Виявлено (дивись рисунок), що в дослідженій флорі степовий компонент становить 66% (n=61), серед них степантів (St) – 10%; степантів, що трапляються й в інших природних фітоценозах і належать до ценоморф пратанти, сильванти, петрофіти, псамофіти чи рудеранти (StPr, StPs, StSilPr, PsPtSt тощо) – 47%. На антропогенні зміни у видовому складі степової ділянки вказує те, що нами було виявлено 17 видів бур’янів, які становлять 27% від загальної кількості видів, а їх частка в загальному проєктивному покриві складають 16,7%. Проте зростання рідкісних видів рослин Харківщини Salvia pratensis L., S. nutans L. та Anthyllis polyphylla L. та червонокнижного Pulsatilla pratensis (L.) Mill., вказує на цінність даного угруповання. Тому пропонуємо зменшити антропогенне навантаження на дослідженій ділянці, посилити охорону рідкісних видів, тим самим зумовити збереження біорізноманіття. The paper presents the results of the study of anthropogenic changes in species composition in the vegetation cover of steppe areas near villages. Rohan, Kharkiv district. The growth of 61 species of vascular plants belonging to 51 genera, 15 families, 3 classes, 2 divisions: Polypodiophyta and Magnoliophyta with the absolute predominance of the latter 98.3% was found on the surveyed territory. 6 leading families have been identified. Galatella villosa (L.) Rchb.f. It was revealed (see figure) that the steppe component in the studied flora is 66% (n=61), among them steppes (St) – 10%; stepants, which also occur in other natural phytocenoses and belong to the cenomorphs pratanta, sylvanta, petrophyta, psammophyta or ruderanta (StPr, StPs, StSilPr, PsPtSt, etc.) – 47%. Anthropogenic changes in the species composition of the steppe area are indicated by the fact that we discovered 17 types of weeds, which make up 27% of the total number of species, and their share in the total projective cover is 16.7%. However, the growth of the rare plant species of Kharkiv region, Salvia pratensis L., S. nutans L. and Anthyllis polyphylla L., and the red book Pulsatilla pratensis (L.) Mill., indicates the value of this group. Therefore, we propose to reduce the anthropogenic load on the studied area, to strengthen the protection of rare species, thereby ensuring the preservation of biodiversity.
 • Документ
  Знахідки тварин Червоної книги України на території Харківської, Івано-Франківської, Запорізької областей і Криму та знахідки регіонально рідкісних тварин Харківської області
  (ГО «Українська природоохоронна група», Друк Арт, 2024) Бенгус, Ю. В.; Полєтаєв, В. В.
  Перелічені знахідки рідкісних видів тварин на території Харківської, Івано-Франківської, Запорізької областей і Криму (до 2014 року) та знахідки регіонально рідкісних тварин Харківської області, наведені координати знахідок, їхні дата і авторство. Фотографії всіх знахідок завантажені на сайт «iNaturalist» і перевірені кураторами сайту. Records of rare species of animals in Kharkiv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhya regions and Crimea (until 2014) and finds of regionally rare animals in Kharkiv region are listed, the coordinates of the finds, their date and authorship are given. Photos of the all records have been uploaded to the «iNaturalist» site and checked by site curators.
 • Документ
  Знахідки рідкісних рослин в Харківській, Полтавській, Івано-Франківській, Закарпатській областях і в Криму (до 2014 року)
  (ГО «Українська природоохоронна група», Друк Арт, 2024) Бенгус, Ю. В.; Волкова, Р. Е.
  Перелічені знахідки рідкісних видів рослин на території Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Закарпатської областях і в Криму (до 2014 року), наведені координати знахідок, їхні дата і авторство. Фотографії всіх знахідок завантажені на сайт «iNaturalist» і перевірені кураторами сайту. Records of rare plants species in the Kharkiv, Poltava, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia regions and in the Crimea (until 2014) are listed, the coordinates of the finds, their date and authorship are given. Photos of the all records have been uploaded to the «iNaturalist» site and checked by site curators.
 • Документ
  Знахідки в Харківській області комах, занесених до Червоної книги України і Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території області
  (ГО «Українська природоохоронна група», Друк Арт, 2024) Бенгус, Ю. В.
  Перелічені знахідки рідкісних та регіонально рідкісних видів комах на території Харківської області, наведені координати знахідок, їхні дата і авторство. Фотографії всіх знахідок завантажені на сайт «iNaturalist» і перевірені кураторами сайту. Records of rare and regionally rare species of insects in the Kharkiv region are listed, the coordinates of the finds, their date and authorship are given. Photos of the all records have been uploaded to the «iNaturalist» site and checked by site curators.