Кафедра ботаніки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 198
 • Документ
  РОБОТА ЕКОЛОГО-БІОЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Пінський, О. О.
  У публікації проаналізовано роботу Еколого-біоетичного центру ХНПУ ім. Г. С. Сковороди в сучасних умовах, яка спрямована на формування еколого-біоетичних компетентностей здобувачів вищої педагогічної та загальної освіти, що зазначено в Положенні про цей структурний підрозділ. Організована спочатку в умовах Covid-карантину, а потім воєнних дій дистанційна форма навчання українських школярів і студентів була вимушеним тимчасовим заходом, через те, що учасники освітнього процесу почали щоденно отримувати, засвоювати навчальну інформацію й оперувати нею в не зовсім звичний спосіб, що уповільнило процес формування частини їхніх життєво необхідних компетенцій. Викладачі були також змушені шукати різноманітні чинники мотивації здобувачів, збільшувати власний арсенал освітніх впливів у процесі онлайн-освіти. Зазначено, що незважаючи на складні, сутужні воєнні часи, Еколого-біоетичний центр ХНПУ імені Г. С. Сковороди не полишає активної роботи, продовжує пошук та апробацію новітніх форм впливу на біоетичну свідомість наступних поколінь школярів і студентів – майбутніх педагогів, що вимагає створення й безупинного оновлення системної науково-методичної бази еколого-біоетичного навчання і виховання. The publication analyzes the work of the Ecological and Bioethical Center of H. S. Skovoroda KhNPU in modern conditions, which is directed on the formation of ecological and bioethical competences of students of higher pedagogical and general education, which is specified in the Regulation on this structural subdivision. Organized first in the conditions of Covid-quarantine, and then military operations distance education of Ukrainian schoolchildren and students was a forced temporary measure, due to the fact that the participants of the educational process began to receive and assimilate educational information on a daily basis and operate with it in an unusual way, which slowed down the process of forming part of their vital competencies. Teachers were also forced to look for various motivational factors of applicants, to increase one's own arsenal of educational influences in the process of online education. It is noted that despite the difficult, grueling war times, the Ecological and Bioethical Center of the H. S. Skovoroda KhNPU did not ceases active work, continues the search and testing of the newest forms of influence on the bioethical consciousness of the next generations of schoolchildren and students - future teachers, which requires the creation and constant updating of the systematic scientific and methodological base of ecological and bioethical education and upbringing.
 • Документ
  ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРВ’Ю В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Пінський, О. О.; Плетньова, К. О.
  У публікації проаналізовано використання методу інтерв'ю в професійній підготовці педагогів. Сьогодні широкого поширення набувають інноваційні методи навчання. Використання інтерактивних технологій дозволяє неформально залучити здобувачів освіти до навчального процесу та за умов сучасної онлайн-освіти може ставати основним джерелом самонавчання. Зазначено, що ознайомлення здобувачів вищої педагогічної освіти з сучасними методами інтерв’ю – це можлива і зрозуміла тенденція розвитку творчості педагогів загальноосвітньої і вищої школи в Україні. Використання методів інтерв’ю сприяє розвитку навичок сучасної дидактичної комунікації в системі «учитель-учень», зокрема оновленню способів і методів контролю і корекції навчальної інформації, її осмисленню і рефлексії, і на цій основі швидшого формування професійних компетенцій майбутніх педагогів допомагає зрозуміти їхні педагогічні потреби і можливості як особистостей, поліпшити мотивацію до нелегкої, часто додатково психологічно навантаженої педагогічної діяльності. The publication analyzes the use of the interview method in the professional training of teachers. Today, innovative teaching methods are becoming widespread. The use of interactive technologies allows informal involvement students to the educational process and under the conditions of modern online education can become the main source of self-education. It is noted that familiarization of the acquirers of higher pedagogical education with modern interview methods is a possible and understandable trend in the development of creativity of teachers of general education and higher schools in Ukraine. The use of interview methods contributes to the development of modern didactic communication skills in the "teacher-student" system, in particular, the updating of methods and methods of control and correction of educational information, its understanding and reflection, and on this basis, the faster formation of professional competencies of future teachers helps to understand their pedagogical needs and opportunities as individuals, to improve motivation for difficult, often additionally psychologically loaded pedagogical activities.
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Фізіологія рослин»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Потапенко, Г. С.; Твердохліб, О. В.; Волкова, Р. Є.
  Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторних та самостійних робіт з метою успішного засвоєння навчального матеріалу і для інтенсифікації самостійної роботи студентів природничих факультетів освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей: 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія. За структурою даний посібник містить 16 лабораторних робіт, в кожній з яких даються загальні методичні рекомендації до їх виконання, короткі теоретичні відомості з відповідних тем та завдання для самостійного виконання; а також програму курсу та список рекомендованої літератури. The teaching-methodical guide is intended for the performance of laboratory and independent work in order to successfully master the educational material and to intensify the independent work of students of the faculties of natural sciences at the bachelor's level of education in the specialties: 014 Secondary Education (Biology) and 091 Biology. The structure of this manual contains 16 laboratory works, in each of which there are general methodological recommendations for their implementation, brief theoretical information on relevant topics and tasks for independent implementation; as well as the course syllabus and recommended reading list.
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Вус, Н. О.; Волкова, Р. Є.; Журавльова, І. М.; Леонтьєв, Д. В.
  Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу ботаніка розділу «Альгологія» розроблені для здобувачів вищої освіти природничих факультетів освітнього рівня бакалавр, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія галузі знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. В методичних рекомендацій розроблено 11 лабораторних робіт, що охоплюють розділ ботаніки Альгологія. Здобувачам вищої освіти пропонується вивчення 65 представників з 11 відділів, 10 царств, двох доменів Про- та Еукаріотів. Кожна лабораторна робота містить мету, запропоновані матеріали та обладнання, таблицю загальних ознак відділів, що вивчаються, завдання з вивчення типових представників, схематичні цикли розвитку, що допоможе студентам краще розуміти біологію альгологічних об’єктів, засвоїти програмний матеріал та орієнтуватися в сучасній системі органічного світу. Methodical recommendations for conducting laboratory classes in the botanist course of the "Algology" section are developed for students of higher education of natural sciences faculties at the bachelor's level of education, who are studying in the specialty 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology of the field of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology . In the methodical recommendations, 11 laboratory works covering the section of botany Algology have been developed. Students of higher education are offered the study of 65 representatives from 11 divisions, 10 kingdoms, two domains of Proto- and Eukaryotes. Each laboratory work contains a goal, proposed materials and equipment, a table of general features of the studied departments, tasks for the study of typical representatives, schematic development cycles, which will help students better understand the biology of algal objects, learn the program material and navigate in the modern system of the organic world .
 • Документ
  Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11) Гончаренко, Я. В.; Волкова, Р. Є.; Журавльова, І. М.; Батюченко, І. І.; Леонтьєв, Д. В.
  Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин», які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія в галузях знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. Мета методичних рекомендацій полягає у поглибленні знань здобувачів про закономірності організації генеративного та вегетативного тіла рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів. Для занять запропоновано 12 тематичних лабораторних робіт. Methodological recommendations are intended for the performance of laboratory work and independent work of students of higher education of the first bachelor's level of the faculty of natural, special and health-preserving education of H. S. Skovoroda KhNPU from the discipline "Botany. Morphology and anatomy of plants" who study in the specialties 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology in the fields of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology. The purpose of the methodological recommendations is to deepen the knowledge of the acquirers about the regularities of the organization of the generative and vegetative body of plants at the level of cells, tissues, organs and organisms. 12 thematic laboratory works are offered for classes.