ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ШВЕЦІЇ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дослідженні розглянуто та проведено порівняльний аналіз досвіду організації шкільної математичної освіти у Швеції та Україні. У шведських школах освіта є безкоштовною та обовʼязковою, яка поділяється на: Grundskola (рівні: початковий (1-3 клас), проміжний (4-6 клас) та старший (7-9 клас). В навчальних планах початкового рівня передбачено вивчення цифр та букв, учні вчаться читати та робити арифметичні дії лише в школі. У Швеції після закінчення кожного рівня школярі проходять національні тести з математики, шведської та англійської мов, а також з природничих і соціальних наук. У Швеції існує 18 загальнодержавних програм для вступу до університету та професійної освіти, які складаються з різних предметів, які можуть бути загальними або спеціальними, індивідуальними за вибором учнів, проєктними або поглибленими. Рівень вивчення математики залежить від програми і поділяється на пʼять груп: готельно-туристична та ресторанна галузь, де вивчається лише курс математики 1а; дозвілля, будівництво, транспорт, бізнес та адміністрування де вивчаються курси математики 1а та 2a; енергетика, ремесло та природні ресурси, де вивчаються курси математики 1а, 2a, 3b та 3c; фінанси, естетика, гуманітарні науки, промисловість та суспільствознавство, де вивчається розширений та поглиблений зміст курсу математики; наука і техніка, де математика вивчається на вищому рівні змісту та складності, включаючи спеціальні курси з різних розділів математики, таких як теорія чисел, диференціальна геометрія та математична фізика. Аналіз програм у шведських школах надає підстави стверджувати, що вивчення математики має прикладну спрямованість. The study considered and carried out a comparative analysis of the experience of organizing school mathematics education in Sweden and Ukraine. In Swedish schools, education is free and compulsory, and is divided into: Grundskola (levels: primary (grades 1-3), intermediate (grades 4-6) and senior (grades 7-9). The primary level curricula include the study of numbers and letters, students learn to read and do arithmetic only at school. In Sweden, at the end of each level, students take national tests in mathematics, Swedish and English, as well as natural and social sciences. In Sweden, there are 18 national programs for entering university and vocational education, which consist of different subjects, which can be general or special, individual according to the students' choice, project-based or in-depth. The level of studying mathematics depends on the program and is divided into five groups: the hotel, tourist and restaurant industry, where only the course of mathematics 1a is studied; leisure, construction, transport, business and administration where mathematics courses 1a and 2a are studied; energy, craft and natural resources, where mathematics courses 1a, 2a, 3b and 3c are studied; finance, aesthetics, humanities, industry and social science, where the extended and in-depth content of the mathematics course is studied; science and engineering, where mathematics is studied at a higher level of content and complexity, including specialized courses in various branches of mathematics such as number theory, differential geometry, and mathematical physics. The analysis of programs in Swedish schools provides grounds for asserting that the study of mathematics has an applied orientation.
Опис
Ключові слова
Україна, Швеція, порівняння, досвід, шкільна математична освіта, організація, освітній процес, загальнодержавні програми, Ukraine, Sweden, Comparison, Experience, School Mathematics Education, Organization, Educational Process, Nationwide Programs
Цитування
Толок Д. Зарубіжний досвід організації шкільної математичної освіти (на прикладі Швеції) / Д. Толок, О. Жерновникова // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 128–134.