ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (СумДПУ)
Анотація
У статті висвітлюються етапи підготовки майбутнього учителя до викладання суспільствознавчих дисциплін. Структурно-функціональний аналіз навчального матеріалу дає можливість визначити оптимальну модель уроку. Для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці учителю потрібно підібрати творчо-пошукові прийоми навчання. В статье освещаются этапы подготовки будущего учителя к преподаванию обществоведческих дисциплин. Структурно-функциональный анализ учебного материала дает возможность определить оптимальную модель урока. Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроке учителю нужно подобрать творчески-поисковые приемы обучения. The article highlights the stages of preparing the future teacher for the teaching of social science disciplines. Structural and functional analysis of the teaching material makes it possible to determine the optimal model of the lesson. To activate the cognitive activity of students in the lesson, the teacher needs to find creative ways of learning.
Опис
Ключові слова
урок, вчителі історії, суспільствознавчі дисципліни, професійна культура вчителя, урок, учителя истории, обществоведческие дисциплины, профессиональная культура учителя, lesson, history teacher, obshestvovedcheskyh disciplines, professyonalnaya culture teacher
Цитування
Яковенко Г. Г. Підготовка майбутнього учителя до викладання суспільствознавчих дисциплін / Г. Г. Яковенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : наук.-пед. журн. / Сумський держ. пед. ун-т ; за заг. ред. проф. Михайличенко О. В. – Суми : СумДПУ, 2017. – Вип. 4. – С. 76–81.