INTELLECTUAL CAPITAL IS THE FOUNDATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE SUBJECTS OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES FOR PROFESSIONAL SELF-REALISATION IN THE ACADEMIC PROCESS

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ScientificWorld-NetAkhatAV Lußstr. 13 76227 Karlsruhe, Germany
Анотація
The collective monograph examines the theoretical issues of forming the readiness of future officers for professional self-realization in working with personnel. The terminological field of the research is determined - "law enforcement activity", "professional self-realization of law enforcement officers", "readiness for professional self-realization of future officers", "work with personnel", "readiness of future officers for professional self-realization in work with personnel". The content, components (motivational-volitional, cognitive-processual, emotional-control), criteria and indicators of levels of readiness for professional self-realization of future officers, methods of forming the specified quality, in particular: individual-stimulating and collective-organizational, are disclosed. A model of formation of readiness for professional self-realization is presented, theoretically defined and practically verified pedagogical conditions: activation of the needs of professional self-realization of future officers in the educational process, including during the performance of combat tasks; updating and using the content of social and humanitarian sciences to reveal the personal and professional potential of cadets; formation of knowledge and skills of professional self-realization of future officers using the latest pedagogical technologies during training and self-training; Consolidation and correction of knowledge and skills of professional self-realization by cadets during military practice. У колективній монографії розглядаються теоретичні питання формування готовності майбутніх офіцерів до професійної самореалізації в роботі з особовим складом. Визначається термінологічне поле дослідження – «правоохоронна діяльність», «професійна самореалізація працівників правоохоронних органів», «готовність до професійної самореалізації майбутніх офіцерів», «робота з особовим складом», «готовність майбутніх офіцерів до професійної самореалізації в роботі з особовим складом». Розкривається зміст, компоненти (мотиваційно-вольовий, когнітивно-процесуальний, емоційно-контрольний), критерії та показники рівнів готовності до професійної самореалізації майбутніх офіцерів, методи формування зазначеної якості, зокрема: індивідуально-стимулюючий та колективно-організаційний. Представлено модель формування готовності до професійної самореалізації, теоретично визначені та практично перевірені педагогічні умови: активізація потреб професійної самореалізації майбутніх офіцерів в освітньому процесі, у тому числі під час виконання бойових завдань; оновлення та використання змісту соціально-гуманітарних наук для розкриття особистісно-професійного потенціал курсантів; формування знань і навичок професійної самореалізації майбутніх офіцерів із застосуванням новітніх педагогічних технологій під час навчання та самопідготовка; закріплення та коректування курсантами знань і вмінь з професійна самореалізація під час військової практики.
Опис
Ключові слова
law enforcement activities, professional self-realization of law enforcement officers, readiness for professional self-realization of future officers, work with personnel, readiness of future officers for professional self-realization in work with personnel, правоохоронна діяльність, професійна самореалізація працівників правоохоронних органів, готовність до професійної самореалізації майбутніх офіцерів, робота з особовим складом, готовність майбутніх офіцерів до професійної самореалізації в роботі з особовим складом
Цитування
Intellectual capital is the foundation of innovative development: formation of the readiness of future subjects of law enforcement activities for professional self-realisation in the academic process : monograph / L. S. Rybalko, O. V. Zahrebelnyi, R. I. Chernovol-Tkachenko, T. S. Fidiaieva. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022. – 158 p. : ill.– (Monographic series «European Science» ; book 10, part 1).