ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І УСПІШНІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕНДРОФІЛЬНИХ ПТАХІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorЧаплигіна, А. Б.
dc.date.accessioned2021-06-03T10:31:27Z
dc.date.available2021-06-03T10:31:27Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractПроаналізовано відносну чисельність і статус 38 видів дендрофільних горобцеподібних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України. Птахи розподілені за 7 ландшафтно-генетичними фауністичними комплексами, де 47,4 % (18 видів) неморальних. Більшість видів гніздяться у кронах дерев – 34,8 %, спорудах антропогенного походження (далі САП) – 21,7 та дуплах – 19,6 %. становлено перехід від типового природного розмноження до гніздування у штучних гніздівлях (далі ШГ) і САП: мухоловка білошия (Ficedula albicollis Temm.) – 88,0%, синиця велика (Parus major L.) – 27 %, дрізд співочий (Turdus philomelos Brehm) – 22 %, дрізд чорний (Turdus merula L.) – 15 % та вільшанка (Erithacus rubecula L.) – 14 %. Успішність розмноження (далі УР) дендрофільних птахів збільшується у ряду: від критогніздні (35,2% Turdus merula L.) – дуплогніздники (74, 8% Parus major L.), вільшанка має проміжний показник – 61,8 % (4,1±0,17). Стабільний середній показник УР – 54,0 і 58,6 % у кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) та зяблика (Fringilla coelebs L.) відповідно, досягається видоспецифічними умовами маскування гнізд і потайною поведінкою птахів. Вважаємо передадаптацією до розмноження на трансформованих територіях збільшення кількості пташенят, які успішно вилетіли з гнізд у середньому на одну пару мухоловки білошийої: в середньому від, 4,91±0,46 у лісопарку та 4,85±0,55 у Журавлівському гідропарку, на відміну від заповідних територій: 4,26±0,47 у НПП “Гомільшанські ліси” (далі НПП) і 4,41±0,45 в ур. “Вакалівщина”. Зменшення УР з посиленням трансформованості території у дроздів співо чого та чорного і вільшанки свідчить про слабкий рівень адаптації цих птахів. Проанализированы относительная численность и статус 38 видов дендрофильных воробьиных птиц на трансформированных территориях Северо-Восточной Украины. Птицы распределены по 7 ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам, где имеется 47,4 % (18 видов) неморальных. Большинство видов гнездятся в кронах деревьев (34,8 %), сооружениях антропогенного происхождения (далее САП) (21,7 %) и дуплах (19,6 %). Установлен переход от типичного естественного размножения к гнездованию в искусственных гнездовьях (далее ИГ) и САП: мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis Temm.) – 88,0 %, синица большая (Parus major L.) – 27 %, дрозд певчий (Turdus philomelos Brehm.) – 22 %, дрозд черный (Turdus merula L.) – 15 % и зарянка (Erithacus rubecula L.) – 14 %. Успешность размножения (УР) дендрофильных птиц увеличивается в ряду: открытогнездящиеся (35,2 % Turdus merula L.) – дуплогнездники (74,8 % Parus major L.), зарянка имеет промежуточный показатель – 61,8 % (4,1±0,17). Стабильный средний показатель УР – 54,0 и 58,6 % у славки черноголовой (Sylvia atricapilla L.) и зяблика (Fringilla coelebs L.), соответственно, достигается видоспецифичными условиями маскировки гнезд и скрытным поведением птиц. Считаем предадаптацией к размножению на трансформированных территориях увеличение количества птенцов, которые успешно вылетели из гнезд: в среднем на одну пару мухоловки-белошейки от 4,91±0,46 в лесопарке и 4,85±0,55 в Журавлевском гидропарке, в отличие от заповедных территорий: 4,26±0,47 в НПП “Гомольшанские леса” и 4,41±0,45 в ур.“Вакаловщина”. Уменьшение УР с усилением трансформированности территории у дроздов певчего, черного и зарянки свидетельствует о слабом уровне адаптации этих птиц. Relative number and status of 38 species of dendrophilous passerine birds on the transformed territories of northeastern Ukraine was analyzed. Birds are distributed among 7 landscape-genetic faunistic complexes, where 47.4 % (18 species) arenemoral. Majority of species are nesting in kroons of trees – 34.8 %, in the constructions of anthropogenic origin – 21.7 %, and in hollows 19.6 %. The change from typical natu ral reproduction to nesting in the artificial nesting grounds was determined and constructions of anthropogenic origin: the collared flycatcher (Ficedula albicollis Temm.) – 88 %, Great Tit (Parus major L.) – 27 %, the song thrush (Turdus philomelos Brehm.) – 22 %, the common blackbird (Turdus merula L.) – 15% and the European robin (Eritha cus rubecula L.) – 14 %. The breeding success increases in range: birds nest open (35.2 % Turdus merula L.) – birds nest in hollows (74.8% Parus major L.), robin has intermediate indicator – 61.8 % (4.1±0.17). Stable mean indicator of breeding success – 54.0 and 58.6 % of the eurasian blackcap and common chaffinch accordingly is achieving by species-specific conditions of masking nests and birds’ hidden behavior. We consider that preadapation to reproduction – it is growth of the amount of nestlings, which successfully fly out from nests. On average for one couple of the collared fly catcher goes – 4.91±0.46 in a Woodland park and 4.85±0.55 – Guravleskom gidropark, as distinct from reserve territories: 4.26±0.47 in National nature park “Gomolshansky forests” и 4.41±0.45 in tract “Vakalovshyna”. A decrease in breeding success with an increase of transformation of the territory in song thrush, common blackbird, and the European robin shows weak adaptation level of these birds.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧаплигіна А. Б. Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України / А. Б. Чаплигіна // Біологічні Студії = Studia Biologica / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Р. С. Стойка (голов. ред.) та ін.]. – 2015. – Том 9, № 2. – С. 133–146.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issnISSN 1996-4536
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5269
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЛьвівський національний університет імені Івана Франкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдендрофільні птахиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансформовані територіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectуспішність розмноженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectдендрофильные птицыuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансформированные территорииuk_UA.UTF-8
dc.subjectуспешность размноженияuk_UA.UTF-8
dc.subjectdendrophilous birdsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttransformed territoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectbreeding successuk_UA.UTF-8
dc.titleЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І УСПІШНІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕНДРОФІЛЬНИХ ПТАХІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ ПТИЦ НА ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeECOFAUNISTIC ANALYSIS AND BREEDING SUCCESS OF DENDROPHILOUS BIRDS ON TRANSFORMED TERRITORIES OF NORTH-EASTERN UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Чаплигіна А. Б. Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України..pdf
Розмір:
1.4 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: