ЕКОЛОГО-ФАУНІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І УСПІШНІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ ДЕНДРОФІЛЬНИХ ПТАХІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
Проаналізовано відносну чисельність і статус 38 видів дендрофільних горобцеподібних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України. Птахи розподілені за 7 ландшафтно-генетичними фауністичними комплексами, де 47,4 % (18 видів) неморальних. Більшість видів гніздяться у кронах дерев – 34,8 %, спорудах антропогенного походження (далі САП) – 21,7 та дуплах – 19,6 %. становлено перехід від типового природного розмноження до гніздування у штучних гніздівлях (далі ШГ) і САП: мухоловка білошия (Ficedula albicollis Temm.) – 88,0%, синиця велика (Parus major L.) – 27 %, дрізд співочий (Turdus philomelos Brehm) – 22 %, дрізд чорний (Turdus merula L.) – 15 % та вільшанка (Erithacus rubecula L.) – 14 %. Успішність розмноження (далі УР) дендрофільних птахів збільшується у ряду: від критогніздні (35,2% Turdus merula L.) – дуплогніздники (74, 8% Parus major L.), вільшанка має проміжний показник – 61,8 % (4,1±0,17). Стабільний середній показник УР – 54,0 і 58,6 % у кропив’янки чорноголової (Sylvia atricapilla L.) та зяблика (Fringilla coelebs L.) відповідно, досягається видоспецифічними умовами маскування гнізд і потайною поведінкою птахів. Вважаємо передадаптацією до розмноження на трансформованих територіях збільшення кількості пташенят, які успішно вилетіли з гнізд у середньому на одну пару мухоловки білошийої: в середньому від, 4,91±0,46 у лісопарку та 4,85±0,55 у Журавлівському гідропарку, на відміну від заповідних територій: 4,26±0,47 у НПП “Гомільшанські ліси” (далі НПП) і 4,41±0,45 в ур. “Вакалівщина”. Зменшення УР з посиленням трансформованості території у дроздів співо чого та чорного і вільшанки свідчить про слабкий рівень адаптації цих птахів. Проанализированы относительная численность и статус 38 видов дендрофильных воробьиных птиц на трансформированных территориях Северо-Восточной Украины. Птицы распределены по 7 ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам, где имеется 47,4 % (18 видов) неморальных. Большинство видов гнездятся в кронах деревьев (34,8 %), сооружениях антропогенного происхождения (далее САП) (21,7 %) и дуплах (19,6 %). Установлен переход от типичного естественного размножения к гнездованию в искусственных гнездовьях (далее ИГ) и САП: мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis Temm.) – 88,0 %, синица большая (Parus major L.) – 27 %, дрозд певчий (Turdus philomelos Brehm.) – 22 %, дрозд черный (Turdus merula L.) – 15 % и зарянка (Erithacus rubecula L.) – 14 %. Успешность размножения (УР) дендрофильных птиц увеличивается в ряду: открытогнездящиеся (35,2 % Turdus merula L.) – дуплогнездники (74,8 % Parus major L.), зарянка имеет промежуточный показатель – 61,8 % (4,1±0,17). Стабильный средний показатель УР – 54,0 и 58,6 % у славки черноголовой (Sylvia atricapilla L.) и зяблика (Fringilla coelebs L.), соответственно, достигается видоспецифичными условиями маскировки гнезд и скрытным поведением птиц. Считаем предадаптацией к размножению на трансформированных территориях увеличение количества птенцов, которые успешно вылетели из гнезд: в среднем на одну пару мухоловки-белошейки от 4,91±0,46 в лесопарке и 4,85±0,55 в Журавлевском гидропарке, в отличие от заповедных территорий: 4,26±0,47 в НПП “Гомольшанские леса” и 4,41±0,45 в ур.“Вакаловщина”. Уменьшение УР с усилением трансформированности территории у дроздов певчего, черного и зарянки свидетельствует о слабом уровне адаптации этих птиц. Relative number and status of 38 species of dendrophilous passerine birds on the transformed territories of northeastern Ukraine was analyzed. Birds are distributed among 7 landscape-genetic faunistic complexes, where 47.4 % (18 species) arenemoral. Majority of species are nesting in kroons of trees – 34.8 %, in the constructions of anthropogenic origin – 21.7 %, and in hollows 19.6 %. The change from typical natu ral reproduction to nesting in the artificial nesting grounds was determined and constructions of anthropogenic origin: the collared flycatcher (Ficedula albicollis Temm.) – 88 %, Great Tit (Parus major L.) – 27 %, the song thrush (Turdus philomelos Brehm.) – 22 %, the common blackbird (Turdus merula L.) – 15% and the European robin (Eritha cus rubecula L.) – 14 %. The breeding success increases in range: birds nest open (35.2 % Turdus merula L.) – birds nest in hollows (74.8% Parus major L.), robin has intermediate indicator – 61.8 % (4.1±0.17). Stable mean indicator of breeding success – 54.0 and 58.6 % of the eurasian blackcap and common chaffinch accordingly is achieving by species-specific conditions of masking nests and birds’ hidden behavior. We consider that preadapation to reproduction – it is growth of the amount of nestlings, which successfully fly out from nests. On average for one couple of the collared fly catcher goes – 4.91±0.46 in a Woodland park and 4.85±0.55 – Guravleskom gidropark, as distinct from reserve territories: 4.26±0.47 in National nature park “Gomolshansky forests” и 4.41±0.45 in tract “Vakalovshyna”. A decrease in breeding success with an increase of transformation of the territory in song thrush, common blackbird, and the European robin shows weak adaptation level of these birds.
Опис
Ключові слова
дендрофільні птахи, трансформовані території, успішність розмноження, дендрофильные птицы, трансформированные территории, успешность размножения, dendrophilous birds, transformed territory, breeding success
Цитування
Чаплигіна А. Б. Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України / А. Б. Чаплигіна // Біологічні Студії = Studia Biologica / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Р. С. Стойка (голов. ред.) та ін.]. – 2015. – Том 9, № 2. – С. 133–146.