ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті окреслено основні шляхи формування професійної толерантності майбутніх учителів. Професійна толерантність може бути розглянута як важлива якість педагога, що впливає на ефективність його праці, а також на взаємини зі усіма суб’єктами освітнього процесу з погляду професійного становлення фахівця. У процесі цілеспрямованого формування толерантності необхідно дотримуватися балансу між розвитком практичних навичок толерантної поведінки, з одного боку, та накопиченням інформації, з другого. The article outlines the main ways of forming professional tolerance of future teachers. Professional tolerance can be considered as an important quality of a teacher that affects the effectiveness of his work, as well as the relationship with all subjects of the educational process in terms of professional development of a specialist. In the process of purposeful formation of tolerance, it is necessary to maintain a balance between the development of practical skills of tolerant behavior, on the one hand, and the accumulation of information, on the other.
Опис
Ключові слова
професійна толерантність, майбутні учителі, педагогічна освіта, professional tolerance, future teachers, teacher education
Цитування
Гнатовська К. С. Характеристика професійної толерантності майбутніх учителів / К. С. Гнатовська // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 89–92.