Формування естетичного смаку учнів на прикладі творчості Ейтора Віла-Лобоса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здатність людини до сприймання естетичних ознак, явищ, предметів навколишнього світу позитивно впливає на її світогляд і взаємовідносини з іншими людьми. Музика як один із видів мистецтва культурно збагачує людину, впливає на прояви добра, духовності, розвиток естетичного смаку. Творчій доробок такого композитора як Ейтор Віла-Лобос є одним із прикладів впливу на формування естетично розвиненої особистості. Способность человека к восприятию эстетических признаков, явлений, предметов окружающего мира положительно влияет на его мировоззрение и взаимоотношения с другими людьми. Музыка как один из видов искусства культурно обогащает человека, влияет на проявления добра, духовности, развитие эстетического вкуса. Творческий доработок такого композитора как Эйтор Вилла-Лобос является одним из примеров влияния на формирование эстетически развитой личности.The ability of a person to perceive aesthetic features, phenomena, objects of the outside world has a positive effect on his worldview and relationships with other people. Music as a type of art culturally enriches a person, influences the manifestations of goodness, spirituality, development of aesthetic taste. The creative achievement a composer Heitor Villa-Lobos is an example of influencing the formation of aesthetically developed person.
Опис
Ключові слова
естетичний смак, культурний досвід, музично-естетичне навчання, Віла-Лобос Ейтор, студентські роботи, эстетический вкус, культурный опыт, музыкально-эстетическое обучение, Вилла-Лобос Эйтор, студенческие работы, аesthetic taste, cultural experience, music-aesthetic learning, student work, Heitor Villa-Lobos
Цитування
Мироненко І. А. Формування естетичного смаку учнів на прикладі творчості Ейтора Віла-Лобоса / І. А. Мироненко, І. В. Ревенко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 83–86.