ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ В УЧНІВ З РІЗНИМ РУХОВИМ РЕЖИМОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено обсяг пам’яті в учнів з різним руховим режимом при запам’ятовуванні словесного матеріалу без попередньо заданої системи зв’язків та із заздалегідь заданою системою змістовних зв’язків. Пам’ять є найважливішою пізнавальною функцією. Це основа формування мови, мислення, емоцій, моторики та творчих процесів, так як включає процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування. Дослідження проведено серед 60 учнів 8-9 класів 13-15 років. Отримані результати свідчать, що учні які ведуть малорухомий спосіб життя, порівняно з підлітками, які вели активний спосіб життя, при запам’ятовуванні слів у меншій мірі користуються мнемотехнічними прийомами. Також їм важче створювати певну систему зв’язків для полегшення відтворення інформації. Враховуючи вище зазначене, дітям які ведуть малорухомий спосіб життя, особливо з низьким рівнем запам’ятовування, бажано користуватися рекомендаціями щодо поліпшення пам’яті. The publication examines the amount of memory in students with different motor modes when memorizing verbal material without a predetermined system of connections and with a predetermined system of meaningful connections. Memory is the most important cognitive function. This is the basis of language formation, thinking, emotions, motility and creative processes, as it includes the processes of memorization, storage, reproduction and forgetting. The research was conducted among 60 students of 8-9 grades aged 13-15 years. The obtained results indicate that students who lead a sedentary lifestyle, compared to teenagers who lead an active lifestyle, use mnemonic techniques to a lesser extent when memorizing words. It is also more difficult for them to create a certain system of connections to facilitate the reproduction of information. Considering the above, it is advisable for children who lead a sedentary lifestyle, especially with a low level of memory, to use the recommendations for improving memory.
Опис
Ключові слова
пам’ять, рухова діяльність, учні середнього шкільного віку, memory, motor activity, middle school students
Цитування
Борисова Л. А. Оцінка продуктивності опосередкованого запам'ятовування в учнів з різним руховим режимом / Л. А. Борисова, А. В. Мамотенко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 30–32.