РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток читацької компетентності в першокласників в умовах позаурочної роботи. Наведено розроблені заняття гуртка «Читаємо та граємо в театр», які апробувалися в перших класах Харківського приватного НВК «Авторська школа Бойка». Основними завданнями гуртка було навчання учнів розуміти й відтворювати під час інсценізації емоції літературних персонажів, використовуючи голос, міміку, жести, рухи, розвиток творчих здібностей, емоційної сфери дитини шляхом театралізованої гри. Зазначено, що позаурочна гурткова робота дозволила створити сприятливі умови для розвитку читацької компетентності першокласників, сприяючи самовираженню і самореалізації дитини. The publication analyzes the development of reading competence in first-graders under the conditions of extracurricular work. The classes developed by the "Reading and playing theater" group, which were tested in the first grades of the Kharkiv private NEC "Boika Author's School", are presented. The main tasks of the group were teaching students to understand and reproduce during staging the emotions of literary characters, using voice, facial expressions, gestures, movements, development of creative abilities, emotional sphere of the child through theatrical play. It is noted that extracurricular group work made it possible to create favorable conditions for the development of reading competence of first graders, promoting self-expression and self-realization of the child.
Опис
Ключові слова
читання, формування читацької компетентності, гурткова робота, студентські роботи, reading, formation of reading competence, group work, student works
Цитування
Захарова А. А. Розвиток читацької компетентності в першокласників в умовах позаурочної роботи / А. А. Захарова, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 110–111.