АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації розкрито питання проблеми соціально-педагогічної діяльності з людьми похилого віку в спеціалізованих соціальних інституціях установлено, що існує об’єктивна необхідність спрямувати зусилля суспільства на те, щоб надати літнім і старим людям додаткові можливості та створити їм сприятливі умови для реалізації особистісного потенціалу. На основі аналізу закордонного досвіду визначено, що соціально-педагогічна діяльність з людьми похилого віку буде ефективною, якщо вона є комплексною та проводиться в умовах установ соціального захисту, які будуть включати людей похилого віку в творчу та інтелектуальну діяльність, організацію соціально-педагогічної взаємодії за участю всіх суб’єктів соціально-педагогічної роботи. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено відбір ефективних засобів для розробки програми комплексної соціально-педагогічної діяльності з людьми похилого віку з використанням найкращих здобутків вітчизняного та закордонного досвіду. The publication revealed the issue of the problem of socio-pedagogical activities with the elderly in specialized social institutions. It was established that there is an objective need to direct society's efforts to provide the elderly and old people with additional opportunities and create favorable conditions for them to realize their personal potential. Based on the analysis of foreign experience, it was determined that socio-pedagogical activity with the elderly will be effective if it is comprehensive and is carried out in the conditions of social protection institutions, which will include the elderly in creative and intellectual activities, the organization of socio-pedagogical interaction with the participation all subjects of socio-pedagogical work. A promising direction of further research is the selection of effective means for the development of a program of complex socio-pedagogical activities with the elderly using the best achievements of domestic and foreign experience.
Опис
Ключові слова
люди похилого віку, соціально-педагогічна діяльність, спеціалізовані соціальні інституції, elderly people, socio-pedagogical activity, specialized social institutions
Цитування
Паршина В. І. Аналіз вітчизняного закордонного досвіду соціально-педагогічної діяльності з людьми похилого віку у спеціалізованих соціальних інституціях / В. І. Паршина, В. В. Костіна // Сучасні вектори розвитку соціальної роботи : матеріали ІХ наук.-практ. семінару, Харків, 16 листоп. 2021 р. – Харків, 2021. – С. 73–79.