Математична грамотність – сучасний орієнтир розвитку освіти за результатами міжнародного дослідження PISA (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та університету Григорія Сковороди в Переяславі)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто математичну грамотність студентів. Виклики сучасного світу, що стрімко змінюється, вимагають не лише формування системи знань, умінь та навичок від сучасного здобувача освіти, але й розвитку математичної грамотності – здатності використовувати ці знання, уміння та навички для розв’язання життєвих ситуацій. Дієвою процедурою виміру якості освіти є міжнародна програма з оцінки освітніх досягнень учнів PISA. The article looks at students' mathematical literacy. The challenges of the rapidly changing modern world demand not only the formation of a system of knowledge, abilities and skills from a modern student of education, but also the development of mathematical literacy - the ability to use these knowledge, skills and abilities to solve life situations. Active the procedure for measuring the quality of education is the international program for assessing the educational achievements of students, PISA.
Опис
Ключові слова
математична грамотність, розвиток освіти, міжнародні дослідження, mathematical literacy, development of education, international studies
Цитування
Жерновникова О. А. Математична грамотність – сучасний орієнтир розвитку освіти за результатами міжнародного дослідження PISA (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та університету Григорія Сковороди в Переяславі) / О. А. Жерновникова, І. І. Доброскок, Я. В. Цись // Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 93–98.