Шляхи забезпечення економічного зростання в національній економіці України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Необхідною умовою вирішення соціально-економічних проблем в національній економіці будь-якої країни є економічне зростання. На сучасному етапі економічному зростанню в Україні заважає наявність труднощів, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. В той же час найважливішою проблемою є забезпечення одним з пріоритетних напрямків державної економічної політики досягнення стійких довгострокових темпів зростання на якісно новій інноваційній основі. Необходимым условием решения социально-экономических проблем в национальной экономике любой страны является экономический рост. На современном этапе экономическому росту в Украине мешает наличие трудностей, которые имеют как объективный, так и субъективный характер. В то же время важнейшей проблемой является обеспечение одним из приоритетных направлений государственной экономической политики достижения устойчивых долгосрочных темпов роста на качественно новой инновационной основе. A necessary condition for solving socio-economic problems in the national economy of any country is economic growth. At the present stage, economic growth in Ukraine is hampered by difficulties, which are both objective and subjective. At the same time, the most important problem is to ensure one of the priorities of the state economic policy to achieve sustainable long-term growth rates on a qualitatively new innovative basis.
Опис
Ключові слова
економіка України, економічне зростання, зовнішня політика, інвестиції, інфраструктурні проекти, розвиток бізнесу, конкурентоспроможність, студентські роботи, экономика Украины, экономический рост, внешняя политика, инвестиции, инфраструктурные проэкты, развитие бизнеса, конкурентоспособность, студенческие работы, Ukraine economy, economic growth, foreign policy, investments, infrastructure projects, business development, competitiveness, student work
Цитування
Крівєнцова В. Г. Шляхи забезпечення економічного зростання в національній економіці України / В. Г. Крівєнцова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 11–14.