Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5065
Title: Шляхи забезпечення економічного зростання в національній економіці України
Other Titles: Пути обеспечения экономического роста в национальной экономике Украины
Ways to ensure economic growth in the national economy of Ukraine
Authors: Крівєнцова, В. Г.
Кривенцова, В. Г.
Krivientsova, V.
Keywords: економіка України
економічне зростання
зовнішня політика
інвестиції
інфраструктурні проекти
розвиток бізнесу
конкурентоспроможність
студентські роботи
экономика Украины
экономический рост
внешняя политика
инвестиции
инфраструктурные проэкты
развитие бизнеса
конкурентоспособность
студенческие работы
Ukraine economy
economic growth
foreign policy
investments
infrastructure projects
business development
competitiveness
student work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Крівєнцова В. Г. Шляхи забезпечення економічного зростання в національній економіці України / В. Г. Крівєнцова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 11–14.
Abstract: Необхідною умовою вирішення соціально-економічних проблем в національній економіці будь-якої країни є економічне зростання. На сучасному етапі економічному зростанню в Україні заважає наявність труднощів, які мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. В той же час найважливішою проблемою є забезпечення одним з пріоритетних напрямків державної економічної політики досягнення стійких довгострокових темпів зростання на якісно новій інноваційній основі. Необходимым условием решения социально-экономических проблем в национальной экономике любой страны является экономический рост. На современном этапе экономическому росту в Украине мешает наличие трудностей, которые имеют как объективный, так и субъективный характер. В то же время важнейшей проблемой является обеспечение одним из приоритетных направлений государственной экономической политики достижения устойчивых долгосрочных темпов роста на качественно новой инновационной основе. A necessary condition for solving socio-economic problems in the national economy of any country is economic growth. At the present stage, economic growth in Ukraine is hampered by difficulties, which are both objective and subjective. At the same time, the most important problem is to ensure one of the priorities of the state economic policy to achieve sustainable long-term growth rates on a qualitatively new innovative basis.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5065
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.