Основні напрями і нетрадиційні методи корекційної роботи логопеда із сім’єю дитини із знм в умовах військового стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено корекційну роботу з дітьми з мовленнєвими порушеннями. Важливу роль відіграє правильна організація сімейного виховання, ґрунтовна й різноманітна за напрямами робота логопеда з батьками та близьким оточенням дитини. Особливої значущості така робота набуває в умовах війни, коли родина дитини-логопата, або фахівці-логопеди були змушені покинути свої постійні місця проживання та роботи. Дистанційні інтернет технології корекційної спрямованості, що надають свободу вибору форм і засобів логопедичної допомоги, забезпечують доступ батьків до логопедичних матеріалів і засобів, різноманітних форм і методів корекційної роботи, сприяють підвищенню результативності корекційно-розвивальної роботи із дитиною в складних умовах воєнного часу. The article investigates the correctional work with children with speech disorders. An important role is played by the proper organization of family education, thorough and diverse work of a speech therapist with parents and close environment of the child. Such work is especially important in times of war, when the family of a of a child speech therapist, or speech therapists were forced to leave their permanent of residence and work. Remote Internet technologies of correctional orientation, providing freedom choice of forms and means of speech therapy, provide parents with access to speech therapy materials and tools, various forms and methods of correctional work, contribute to improving the effectiveness of correctional and developmental work with child in difficult wartime conditions.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, корекційна робота, взаємодія логопеда з батьками, військовий стан, speech disorders, correctional work, interaction of the speech therapist with parents, martial law
Цитування
Друганова О. М. Основні напрями і нетрадиційні методи корекційної роботи логопеда із сім’єю дитини із знм в умовах військового стану / О. М. Друганова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 45–48.