Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на уроках мистецтв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито методологічні сутності поняття «педагогічні умови», виявленно педагогічні умови, які впливають на процес підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньотворчої синестезійності молодших школярів та розкривають особливості їхньої художньо-творчої синестезійності і креативного потенціалу на уроках мистецтва, що сприяє свідомій орієнтації в системі художніх цінностей. В статье раскрыты методологические сущности понятия «педагогические условия», выявленных педагогические условия, влияющие на процесс подготовки будущего учителя музыкального искусства к развитию художественно-творческой синестезийности младших школьников и раскрывающие особенности их художественно-творческой синестезийности и креативного потенциала на уроках искусства, что способствует сознательной ориентации в системе художественных ценностей. Abstract. The article reveals the methodological essence of the concept of "pedagogical conditions» revealed pedagogical conditions that affect the process of preparing future music teachers for the development of artistic and creative synesthesia of primary school students and reveal the features of their artistic and creative synesthesia and creative potential in art lessons, which contributes to conscious orientation in the system of artistic values.
Опис
Ключові слова
педагогічні умови, синестезія, синестезійність, молодші школярі, уроки мистецтва, педагогические условия, синестезия, синестезийнисть, младшие школьники, уроки искусства, рedagogical conditions, synesthesia, junior schoolchildren, art lessons
Цитування
Панасенко Ю. А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезійності молодших школярів на уроках мистецтв / Ю. А. Панасенко// Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 121–125.