ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ В 5 КЛАСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті розглянуто орфографічна навичка, що спирається на сформованість цілого комплексу взаємообумовлених знань, умінь і дій. Учень може застосувати теоретичні знання для пояснення написання, тобто діяти усвідомлено. Для того, щоб орфографічна дія стала автоматизованою, учню потрібно не тільки запам’ятати, а й усвідомити способи автоматизації, одним із яких є свідомий контроль, що передбачає вміння свідомо користуватися автоматизованими операціями та контролювати їх. Усвідомлена автоматизація практичних дій призводить до формування навички, яка є заключним етапом засвоєння орфографії. В статье рассмотрен орфографический навык, который опирается на сформированность целого комплекса взаимообусловленных знаний, умений и действий. Ученик может применить теоретические знания для объяснения написания, то есть действовать осознанно. Для того, чтобы орфографическое действие стало автоматизированным, ученику нужно не только запомнить, но и осознать способы автоматизации, одним из которых является сознательный контроль, предполагающий умение сознательно пользоваться автоматизированными операциями и контролировать их. Осознанная автоматизация практических действий приводит к формированию навыка, который является заключительным этапом усвоения орфографии. The article considers the spelling skill, which is based on the formation of a set of interdependent knowledge, skills and actions. The student can apply theoretical knowledge to explain writing, that is, to act consciously. In order for the spelling action to become automated, the student must not only remember, but also understand the methods of automation, one of which is conscious control, which involves the ability to consciously use automated operations and control them. Conscious automation of practical actions leads to the formation of a skill, which is the final stage of learning spelling.
Опис
Ключові слова
орфографічна навичка, мовленнєвий розвиток, учні, українська мова, магістерські роботи, орфографический навык, речевое развитие, ученики, украинский язык, магистерские работы, spelling skill, speech development, pupils, ukrainian language, master's work
Цитування
Ніфантьєва Т. Формування орфографічної грамотності в учнів з порушенням мовленнєвого розвитку в 5 класі / Т. Ніфантьєва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 180–182.