Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид-во ТОВ «ДІСА ПЛЮС»
Анотація
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджено фактори, що обумовлюють необхідність формування якісно нових умінь підростаючого покоління: інтенсивність процесу становлення інформатизованого суспільства; трансформація традиційних видів діяльності у сучасному світі; поширення нової форми комунікації - віртуальної; зростання значущості формування у нового покоління емоціонального й цифрового інтелекту; зниження вікового бар’єру використання дітьми інформаційно-комунікаційних технологій. На основі вивчення передового педагогічного досвіду й узагальнення науково-педагогічних праць висвітлено компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування якісно нових умінь підростаючого покоління - метапредметних ІКТ-умінь: мотиваційно- ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний компоненти. Розкрито й конкретизовано зміст кожного з компонентів готовності, який має стати основою для подальшої розробки моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь молодших школярів. Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей начальной школы к использованию информационно-коммуникационных технологий. Исследованы факторы, обусловливающие необходимость формирования качественно новых умений подрастающего поколения: интенсивность процесса становления информатизированного общества; трансформация традиционных видов деятельности в современном мире; распространение новой формы коммуникации - виртуальной; рост значимости формирования у нового поколения эмоционального и цифрового интеллекта; снижение возрастного барьера использования детьми информационнокоммуникационных технологий. На основе изучения передового педагогического опыта и обобщения научно-педагогических работ освещены компоненты готовности будущих учителей начальной школы к использованию ИКТ как инструмента формирования качественно новых умений подрастающего поколения - метапредметных ИКТ-умений: мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный, рефлексивно-оценочный компоненты. Раскрыто и конкретизировано содержание каждого из компонентов готовности, которое должно стать основой для дальнейшей разработки модели подготовки будущего учителя начальной школы к использованию информационно-коммуникационных технологий как инструмента формирования метапредметных ИКТ-умений младших школьников.The modern paradigm o f education development has new demands on the professional traits o f primary school teachers, in particular, the ability to use the ICTs. The article is devoted to the training o f future primary school teachers to use the ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills ofprimary school students. The authors analyzes the concept o f ” meta-subject ICT-skills” is given its own definition o f this concept, which served to clarify the specific activities and readiness o f future primary school teachers to use ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills of primary school students. On the basis o f the generalization o f scientific and pedagogical works in the structure o f readiness o f future primary school teachers, authors identify motivational-value, cognitive, operational-activity, reflectiveevaluative components. As the basis o f readiness o f future primary school teachers to use ICTs as a tool for forming meta-subject ICT-skills o f primary school students considered orientation on the new pedagogical Concept - NES (New Ukrainian school). The content o f each o f the readiness components is elaborated and specified. Based on our analysis, we believe that the motivational-value component is an understanding o f the value o f vocational and pedagogical activity in the specified direction; cognitive component - complex o f psychological, pedagogical, methodological, ICT-knowledge; operational-activity component - set o f practical skills and skills necessary for the successful use o f ICTs in vocational and pedagogical activities; we define the reflexivity-estimating component as selfassessmento f our own professional and pedagogical activity The specifics o f the mentioned components have been established, which should become the basis for further substantiation and development o f the model o f the preparation o f future primary school teachers to use the ICTs as a tool for the formation o f meta-objective ICT-skills o f primary students.The study showed that the definition o f components o f the readiness o f futureprimary school teachers to use ICTs as a tool for the formation o f meta-objective ICTs skills o f students is a process that promotes understanding o f the current problems o f using ICTs in elementary school in the context o f the introduction o f a new State standard o f primary general education.
Опис
Ключові слова
компоненти, вчителі початкових шкіл, інформаційно-комунікаційні технології, метапредметні ІКТ-уміння, компоненты, учителя начальных школ, информационно-коммуникационные технологии, метапредметные ИКТ-умения, components, primary school teachers, information and communication technology, meta-subject ICT-skills
Цитування
Андрієвська В. М. Компоненти готовності вчителя початкової школи до використання ІКТ як інструмента формування метапредметних ІКТ-умінь учнів / В. М. Андрієвська, А. І. Прокопенко // Педагогіка та психологія : зб. наук пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – Вип. 59. – С. 139–149.