ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування мовленнєвої активності дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку. Корекційно-розвивальна робота з розвитку мовленнєвої активності враховує мовленнєву активність дитини, мотиваційний план мовленнєвої діяльності і характер мовленнєвого матеріалу і забезпечує три складові діяльності: мотиваційну, цільову і виконавську. Наведено етапи цієї роботи, які мають свої завдання, що розв'язуються водночас із формуванням основних видів діяльності. Зазначено, що у формуванні комунікативної функції загалом та, зокрема, мовленнєвого розвитку у дітей із аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку передбачається позитивна динаміка за умови забезпечення спеціально організованої, цілеспрямованої, послідовної і систематичної корекційно-розвивальної роботи з розвитку мовлення та комунікативної активності. The article examines the formation of speech activity of children with autistic disorders of older preschool age. Corrective and developmental work on the development of speech activity takes into account the child's speech activity, the motivational plan of speech activity and the nature of the speech material and provides three components of activity: motivational, target and executive. The stages of this work are presented, which have their own tasks, which are solved simultaneously with the formation of the main types of activities. It is noted that in the formation of the communicative function in general and, in particular, positive dynamics of speech development in children with autistic disorders of older preschool age is expected, provided that specially organized, targeted, consistent and systematic corrective and developmental work on the development of speech and communicative activity is provided.
Опис
Ключові слова
мовленнєва активність, аутизм, діти старшого дошкільного віку, корекційна робота, комунікація, магістерські роботи, speech activity, autism, children of older preschool age, correctional work, communication, master's works
Цитування
Субота К. В. Формування мовленнєвої активності у дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру / К. В. Субота // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 392–394.