СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІЗОТЕРАПІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розроблену програму соціально-педагогічних заходів з профілактики девіантної поведінки молодших школярів засобами ізотерапії, яка спрямована на розвиток позитивної системи цінностей молодших школярів, пізнавально-творчого інтересу дітей, їхньої здатності до позитивних вчинків. Зазначено, що експериментальне впровадження розроблених заходів виявило позитивні зміни в рівні інтересу до творчої діяльності; у набутті досвіду позитивного самоствердження особистості; у підвищенні мотивації до здійснення соціально-позитивних вчинків у соціумі. Профілактична діяльність має носити постійний і системний характер. The publication examines the developed programme of socio-pedagogical measures for the prevention of deviant behaviour of junior schoolchildren by means of isotherapy, which is aimed at developing a positive system of values of junior schoolchildren, cognitive and creative interest of children, their ability to perform positive actions. It is noted that the experimental implementation of the developed measures has revealed positive changes in the level of interest in creative activity; in the acquisition of experience of positive self-affirmation of the individual; in increasing motivation to perform socially positive actions in society. Prevention activities should be ongoing and systematic.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, профілактика, девіантна поведінка, молодші школярі, ізотерапія, socio-pedagogical activity, prevention, deviant behaviour, primary schoolchildren, isotherapy
Цитування
Сапєльнікова А. С. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки молодших школярів засобами ізотерапії / А. С. Сапєльнікова, І. А. Романова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 173–176.