Формування позитивно-активного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до організації інтегрованого навчання учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування позитивно-активного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до організації інтегрованого навчання учнів. Розкрито суть поняття «ставлення» як психологічної категорії. З’ясовано, що ставлення являє собою стійкі тенденції характерним чином відображати дійсність, емоційно на неї відгукуватися і так само характерно в цій дійсності себе поводити. Зміст позитивноактивного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до інтегрованого навчання учнів поєднує у собі потреби, інтереси, схильності та виражається у пізнавальному, емоційному та поведінковому аспектах. Визначено основні напрями формування у майбутніх учителів досліджуваної якості, до яких автор відносить: формування професійних мотивів, які ґрунтуються на зацікавленості педагогічною діяльністю та усвідомленні значення інтегрованого навчання, формування пізнавальних інтересів та потреб. Статья посвящена проблеме формирования позитивно-активного отношения будущих учителей к овладению готовностью к организации интегрированного обучения учащихся. Раскрыта суть понятия «отношение» как психологической категории. Установлено, что отношение представляет собой устойчивые тенденции характерным образом отражать действительность, эмоционально на нее откликаться и так же характерно в этой действительности себя вести. Содержание позитивно-активного отношения будущих учителей к овладению готовностью к интегрированному обучению учащихся сочетает в себе потребности, интересы, склонности и выражается в познавательном, эмоциональном и поведенческом аспектах. Определены основные направления формирования у будущих учителей исследуемого качества, к которым автор относит: формирование профессиональных мотивов, основанных на заинтересованности педагогической деятельностью и осознании значения интегрированного обучения, формирование познавательных интересов и потребностей. The article is dedicated to the problem of forming a positive-active attitude of future teachers to mastering the readiness to organize integrated learning of students. The essence of the concept of "attitude" as a psychological category is disclosed. It is established that the attitude is a stable tendency to reflect the reality in a characteristic way, to respond emotionally to it, and to behave characteristically in this reality. The content of the positive-active attitude of future teachers to mastering readiness for integrated learning of students combines needs, interests, inclinations and is expressed in cognitive (views, beliefs, knowledge about integrated learning, assessment of its characteristics), emotional (positive emotions and feelings) and behavioral (actions or intentions to act in a certain way) aspects. The significance of this attitude is determined by the fact that it fills learning activities with personal meaning and determines the professional orientation. Formation of the quality of the future teachers, as well as the need to acquire profound, systematic knowledge, mastering of professional skills and abilities is promoted by stimulating professional and cognitive interest and orientation to professional success. The main directions of formation of the positive-active attitude of future teachers towards mastering the readiness to organize integrated learning are defined, which the author attributes to: the formation of professional motives based on the interest in pedagogical activity and the realization of the importance of integrated learning, the formation of cognitive interests and needs. Factors affecting the effectiveness of the formation of professional-cognitive interests of future teachers are: the application of a person-centered approach, the recording of professional needs of students in the content of educational material, the application of problematic and interactive teaching methods, as well as research tasks.
Опис
Ключові слова
позитивно-активне ставлення, інтегроване навчання, мотивація, професійні мотиви, соціальні мотиви, пізнавальний інтерес, позитивно-активное отношение, интегрированное обучение, мотивация, профессиональные мотивы, социальные мотивы, познавательный интерес, positive-active attitude, integrated learning, motivation, professional motives, social motives, cognitive interest
Цитування
Жуков В. П. Формування позитивно-активного ставлення майбутніх учителів до оволодіння готовністю до організації інтегрованого навчання учнів / В. П. Жуков // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. редакцією А. В. Троцко]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 42. С. 79–88.